Förteckning flygminnesmärken m.m.

Bakgrund

Försvarsmakten initierade på sin tid genom dåvarande ÖB Owe Wiktorin ett projekt att dokumentera minnesmärken med flyganknytning.
Det visade sig efter hand att denna dokumentation var i behov av en fortlöpande uppdatering. Denna utförs numera av Svensk Flyghistorisk Förening.

Har Du uppgifter, kompletteringar m.m. om flygminnesmärken, tag kontakt med oss via vårt kontaktformulär på denna sida.

Definition av flygminnesmärken

Det är svårt att klart definiera vad som menas med flygminnesmärken. Det handlar om monument av den typ som t ex återfinns på Karlaplan i Stockholm över stupade flygare eller i italienska byn Scala vilket minner om Salernokatastrofen 1947, minnesstenar som markerar flyghändelser, t ex nedslagsplatserna för havererade flygplan samt byggnader och anläggningar med flyghistorisk anknytning.
Även gravar över bemärkta flygare är intressanta, men här är naturligtvis gränsdragningen besvärlig.
Det finns på kyrkogårdar även stenar över enskilda personer av stort flyghistoriskt intresse, t ex Carl Cederströms grav på Ingarö samt spetsbergshjälten Einar Lundborg grav på Linköpings griftegård. Men här gäller det att gå varsamt fram.

Projektledningen (se nedan) hjälper gärna till med råd.

Fortsatt arbete

Arbetet med sammanställningen är inte avslutat. Minnesmärken kan ha tillkommit, förfallit eller försvunnit. Svensk Flyghistorisk Förening ber därför om hjälp med den fortsatta dokumentationen.
Vi vänder oss till enskilda, föreningens regionavdelningar och Flygvapnets kamratföreningar.

Vi ser gärna att minnesmärkena dokumenteras inte bara med avseende på status utan framförallt händelserna och personerna bakom. Här kan t ex studier i lokalpressen, hembygdsskrifter och böcker som behandlar flyghistoria samt intervjuer och liknande komma in i arbetet.
Beskrivningarna skall vara kortfattade och gärna beledsagade av foton, kartskisser, klipp ur lokalpress m m. De minnesmärken som redan dokumenterats på foto framgår av den bifogade sammanställningen.

Frågor om arbetets bedrivande besvaras gärna, tag kontakt med oss via vårt kontaktformulär på denna sida.

__________________________

Sammanställning av flyghistoriska minnesmärken i Sverige

Detta är en preliminär sammanställning som ständigt uppdateras och är baserad på det material som insänts via regionavdelningar, enskilda mm samt därefter fortlöpande kompletterad med nya uppgifter som inkommit.
Sammanställningen är indelad i underavdelningar beroende på minnesmärkets art. I varje underavdelning sorteras minnena på landskap och ort i bokstavsordning.
Observera att Stockholm och Göteborg med omnejd redovisas separat.

I många fall finns mer info än vad som anges här. Föreliggande sammanställning är den stomme som skall kompletteras med historierna bakom minnesmärkena, foton m.m. samt utgöra grund vid inventering syftande till att klarlägga minnenas status. 

Copyright © SFF