Förband, flygflottiljer och kamratföreningar

Uppdaterad 2024-03-31.
Uppdateringar skickas till SFF Sekreterare, sekr@flyghistoria.org

Lokalisering: Stab i Göteborg

Uppsättning/nedläggning: 1942 – 1995

Historisk dokumentation:

Videogram Flygeskadern – Från bombare till JAS-pilot samt FV i centrum 1942 – E 1 1995

Hemsida E1 Kamratföreninghttp://www.e1kamrater.se

Anmärkning: E 1 traditioner förs vidare av Flygvapeninspektören med stab i HKV. 

__________________________

Lokalisering: Hässlö, utanför Västerås

Uppsättning/nedläggning: 1929 – 1983

Historisk dokumentation:
Odqvist: Kungliga Västmanlands Flygflottiljs historia 1929-79 (Västmanlands flygflottiljs historiekommitté, 1979)

Odqvist, S Andersson, U Andersson: Västmanlands Flygflottiljs historia del 2, 1979-1983 (1985)

Videogram om F 1 historia: F 1 Förr och Nu

CD med tema nattjakt vid F 1 med J 30 Mosquito och J 33 Venom

Hemsida F 1 Kamratförening: www.f1kamratförening.se

Traditionsbevarande aktivitet(–er):

F 1 minnessten vid vilken årligen i maj sker kransnedläggning och hålls minnesstund.

Amerikastenen, rest till minne av internerade amerikanska flygare.

Anmärkning: F 1 tillkom genom försvarsbeslut 1925 men kom på grund av bl a ekonomiska skäl att uppsättas först 1929. Ursprungligen var förbandet tänkt att förläggas till Uppsala.

Kungl Västmanlands Flygflottiljs Paradmarsch överfördes genom beslut av Chefen för Armén till Västmanlands försvarsområde (fo 48) 29/9 1991, inför invigningen av Fo 28 nya stabsbyggnad på Viksäng, Västerås.

J 35F på pelare inom f d flottiljområdet.

I f d CVV-hangaren inryms Västerås flygmuseum med ett 20-tal flygande och ett tiotal statiska flygplan, simulatorer m m. Se även www.flygmuseum.com.

__________________________

Lokalisering: Hägernäs, norr om Stockholm

Uppsättning/nedläggning: 1926 – 1974

Historisk dokumentation:
Jarneberg: F 2 Hägernäs (Täby hembygdsförenings skriftserie nr 21, 1987)

F 2 underofficerskårs jubileumsskrift: F 2 Underofficerskår 1929-69

F 2 Kamratförenings fotobok: Bilder ur ett flygförbands historia

Kamratföreningen nedlagd 2009

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Stor fotosamling vid Flygvapenmuseum i Malmslätt. Skannade fotoalbum i SFF arkiv. 

Minnessten, restaurerad 1998.

Anmärkning: Vinterflygskola i Hägernäs 1919-26 (Marinen). Andra flygkåren sattes upp 1926. Hägernäs ordinarie förläggningsort 1929. Kungl Roslagens flygflottilj 1936. Kungl Roslagens flygkår 1949 (skolförband). 

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 3, Kungliga Östgöta Flygflottilj

Lokalisering: Malmen, utanför Linköping

Uppsättning/nedläggning: 1926 – 1974

Historisk dokumentation:
Malmenbladet utges av F3 Kamratförening.

Svensk Flyghistorisk Förening och Östergötlands Flyghistoriska Sällskap:
F 3 – Flygflottiljen på Malmen (SFF i serien Flyghistorisk Revy, 2011)

Hemsida F 3 Kamratföreninghttp://www.f3kamratforening.se/

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Flygets Hus (f d F 3 underofficersmäss) som drivs som ideell föreningsrörelse för Östergötlands Flyghistoriska Sällskap, F 3 Kamratförening, Linköpings Flygklubb, Veteranklubben Saab m fl.


Anmärkning: Förbandet uppsattes av Arméns Flygväsende 1916.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 4, Kungliga Jämtlands Flygflottilj

Lokalisering: Frösön, utanför Östersund

Uppsättning/nedläggning: 1926 – 2006.

Historisk dokumentation:
M Tjärn m fl: Flyget på Frösön – Jämtlands Flygflottilj 1926-1996 (LT Tryck & Reklam, 1996)

T Jonsson: Från Dronten till Draken (Berndtssons Tryckeri, 1986)

Roos: Flygambulansen vid F 4 och Flygdagar vid F 4 (Högskolan, Östersund 1982/1987)

En minnes DVD med ett fotokollage samt en teckningsserie av F 4 konstnärer är framtagen 2006.

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Förbandsmuseum och stiftare av traditionsmässen ”Garnisonssällskapet” tillsammans med kamratföreningarna för I 5 och A 4. Ingår som en av grundarföreningarna i Militärmuseiföreningen MILMUS Z


Kamratföreningen ger ut tidskriften “Frösö Lägerblad” med två nr/år.

Hemsida F 4 Kamratförening: www.f4kamratforening.se

Anmärkning:
Delar av F 4 historia finns också beskrivna i boken Bevingade Minnen av Thord Jonsson (Berndtssons Tryckeri, 1989).

J 29F och J 35D bevarade som monument på pelare.

F 4 kamratförening stödjer via F 21 det 1994 öppnade Jämtlands Flyg- och Lottamuseum, ingående i Teknikland, med flyg- och lottahistoria huvudsakligen från F 4. Museet ligger på Optands flygfält, som är ett krigsflygfält som sparats nästan intakt från 1947. Här finns numera också Viggencentrum, som är ett för Sverige centralt Viggenmuseum, samt garnisonsmuseet.

F 21 har på flottiljen upprättat ett traditionsrum för F 4 och F 15.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 5, Kungliga Krigsflygskolan

Lokalisering: Ljungbyhed

Uppsättning/nedläggning: 1926 – 1998

Historisk dokumentation:
S Stridsberg: Flyget på Ljungbyhed (Krigsflygskolan och Svensk Flyghistorisk Förening, 1996)

S Stridsberg: Sveriges äldsta flygplats 80 år (1990)

Patrik Haller: Bondeliv i Riseberga och Lägerliv i Ljungbyhed (1944)

Fotodokumentation av Thorbjörn Norén, Christina Lindqvist, Richard Nilsson och Patrik Sjöling: Sista året med Krigsflygskolan F 5.

Hemsida F 5 Kamratförening: www.f5kamratförening.se

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Förbandsmuseum (Ljungbyheds Militärhistoriska Museum) i Husarmässen från 1850-talet som speglar militärlivet på Ljungbyhed från slutet av 1600-talet. Statisk utställning, bibliotek samt fotoarkiv med cirka 175 000 bilder och 10 000 glasplåtar varav 8000 sökbara på dator. LMM drivs av ideell förening med samma namn som museet.


Anmärkning: Flygskolan uppsattes 1 juli 1926, blev Flygskolekåren 1929, som 1936 blev Kungliga Flygkrigsskolan, som slutligen fick namnet Kungliga Krigsflygskolan 1 juli 1942.

På området finns ett 30-tal K-märkta byggnader. Gamla underofficersmässen på Husarlägret disponeras av museiföreningen och kamratföreningen. På och kring området finns åtta minnesstenar som anknyter till F 5 men också militärlivet genom tiderna på Ljungbyhed.

SK 60 bevarad som monument på pelare.

F 5 fana förvaras vid Flygskolan, Malmen.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 6, Kungliga Västgöta Flygflottilj

Lokalisering: Karlsborg

Uppsättning/nedläggning: 1939 – 1994

Historisk dokumentation:
R Ignell m fl: Flyget på Karlsborg (Prisma, 1989)

R Ignell & B Räftegård: Västgöta Flygflottilj – F 6 (Allt om Hobby, 1999)

Hemsida: https://www.f6kamrat.se/

Adress: Box 402, 546 18 Karlsborg

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Flyget på Karlsborg från 1913 till idag är representerat i nybygd avdelning på Karlsborgs Museum i Karlsborgs fästning som även omfattar minnesutställning över f d F 6. 

Anmärkning: Minnessten över F 6 samt minnessten över i flygtjänst omkomna utanför f d flottiljvakten.

A 32A bevarad som monument på pelare.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 7, Kungliga Skaraborgs Flygflottilj

Lokalisering: Såtenäs

Uppsättning/nedläggning: 1940 –

Historisk dokumentation:

Såtenäs torpinventeringsgrupp: Hörer till Såtenäs (Rydins Tryckeri, 1996)

K Karlsson, R Andersson: F 7 Gripenflottiljen (Informationsverkstaden, 1996)

K Karlsson, A Linnér, R Andersson: Gripenflottiljen 2000 (Reklamproducenterna, 2000)

Hemsida F 7 Kamratförening: http://www.f7kamrat.se/

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Gårds- och flottiljmuseum, där förbandets och godset Såtenäs historia presenteras i byggnaden Gyllene Vingen utanför flottiljvakten. Museet får nya lokaler i byggnaden Gyllene Vingen utanför flottiljvakten. En villa från Villastaden har bevarats och iordningställts i 40-talsstil.

Bagar- och tvättstuga från 1700-talet har restaurerats av Föreningen för Bagarstugans bevarande.

Vårdande av minnesmärke Sjörisberget efter flygolycka 25/2 1943.

Anmärkning: F 7 har uppdraget att svara för Försvarsmaktens flygtjänst med veteranflygplan. Swedish Air Force Historic Flight och Såtenäs Flygklubb bedriver verksamhet med veteranflygplan.

Flygplan JAS 39 Gripen permanent uppställt utanför flottiljvakten.

AJ 37 Viggen på pelare vid rastplats intill Riksväg 44 utanför Grästorp, med informationstavla om Västergötlands bassystem.

Marschen Skaraborgs Flygflottiljs Marsch av Sverker Hållander The Solitaire, antogs 1972. Transportflygenhetens Marsch av Kurt Westerling.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 8, Kungliga Svea Flygflottilj

Lokalisering: Barkarby, norr om Stockholm

Uppsättning/nedläggning: 1938 – 1974

Historisk dokumentation:
K Lundgren, B Skogsberg m fl: Kungliga Svea Flygflottilj, F 8 (Realtryck, 1973)

S Blomqvist: Hawker Hunter – stridsberedd (Almqvist & Wiksell, 1994), Vingar över Stockholm (Almqvist & Wiksell, 1998), Kungliga Svea Flygflottilj F 8, 1938-1974 (FMV Printcenter, 2004)

S Blomqvist/Anders Eklund: Flyget på Barkarby 100 år (Bomastryck, Solna 2013)

Hemsida för F 8 Kamratförening: http://www.f8kamratforening.nu/

Traditionsbevarande aktivitet(–er):

Minnesskriftserie: I Örnnästet m fl.

F 8 historiska filmarkiv, videogram 1938-1994. Fotografier i Järfälla kommuns bilddatabas (sök på ”Flygfält”).

Sedan hösten 2013 saknar föreningen traditionsrum. F 8 fana, marmorplatta med Gustav V namnteckning, flottiljchefsporträtt m m har t v magasinerats i avvaktan på nytt traditionsrum.

Foto- och föremålsutställning om F 8 i Pizza Hut i f d flottiljvakten vid Stockholm Quality Outlet, Barkarby. Skyltar sätts successivt upp på F 8 f d byggnader med text om historik m m.

Som marsch har kamratföreningen 2006 antagit “Den åttonde flygflottiljen” av musikdirektören Bertil Wiklander, F 8.

Anmärkning: F 8 traditioner förs vidare av Luftstridsskolan.

Minnessten avtäckt 1974, placerad vid f d kanslihuset.

F 8 officerares bordssilver donerat till CFV. Förvaras av Luftstridsskolan. F 8 vällingklocka överflyttad till Luftstridsskolan Bålsta, likaså F 8 idrottspriser.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 9, Kungliga Göta Flygflottilj

Lokalisering: Säve, utanför Göteborg

Uppsättning/nedläggning: 1940 – 1969

Historisk dokumentation:
H Bennegård: Kungliga Göta Flygflottilj 1940-69 (A Lindgren & Söner AB, 1979)

H Bennegård, Göteborgs luftförsvar (A Lindgren & Söner, 1982)

Hall, Åke och Lindquist, Per F 9, Kungl Göta Flygflottilj, Människor, miljöer, maskiner. (Air Historic Research AB, 2004)

F 9 Kamratförening nedlagd 2011.

Hemsida: Nej

Traditionsbevarande aktivitet(–er): I F 7 Gårds- och flottiljmuseum finns ett F 9-rum med bl a fotodokumentation 

F d officersmässen sparad och restaurerad och används för kamrat- och föreningsverksamhet.

Anmärkning:

Se historik för F 9 på: http://www.gotaflygflottilj.se/

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 10, Kungliga Skånska Flygflottiljen

Lokalisering: Barkåkra, utanför Ängelholm (Bulltofta, Malmö 1940-45)

Uppsättning/nedläggning: 1940 – 2002

Historisk dokumentation:
S Stridsberg: Tionde flygflottiljen på Bulltofta 1940-1945 (F 10 Kamratförening, 1985)

Forsberg, Jagaeus, Persson, Stridsberg: Skånska Flygflottiljen 50 år 1940-1990 (Skånska Flygflottiljen, 1990)

T Fjellner, U Ohlsson: Flygvapen över Skåne (Ljungbergs Tryckeri, 2003)

S Stridsberg m fl: Tionde flygflottiljen 70 år. Jubileumsskrift 2010, Bulltofta 1940-1945 (F 10 Kamratförening, 2010)

Videogram: Tionde flygflottiljen under andra världskriget, J 22 Röd Kalle, J 29 Tunnan Gul Rudolf, Skånska flygflottiljen F 10 Barkåkra 1995, J 35 Draken – världens vackraste flygplan.

Hemsida för F 10 Kamratförening: http://www.f10kamratforening.se/

E-post: info@f10kamratforening.se

Traditionsbevarande aktivitet(–er): F 10 Kamratförening driver ideellt sedan 2004 Ängelholms Flygmuseum inom F 10 f d flottiljområde, Vallhall Park, och omfattar f d flottiljmuseets samlingar, museishop, flygplan, flygsimulator samt föremål och bilder från förbandets aktiva period.

Projektet J 22 Röd Kalle genomfördes till F 10 50 år 1990. Fortsatt underhåll och komplettering genom F 10 Kamratförening för visning och taxning. Projekt J 29F Gul Rudolf genomfördes med första flygning på F 10 flygdag 1995. Underhålls och opereras av Swedish Air Force Historic Flight.

Anmärkning: 

F 10 fana förvaras vid F 17.

Följande minnesmärken finns som påminner om flottiljens verksamhet:

  • Minnesmonument över Bulltofta-epoken 1940-45 i form av nedskalat flygplan J 20, rest på Bulltoftaområdet i Malmö 1980. (Ägare och underhållsansvarig: Oklar)
  • Minnestavla och votivflygplan J 20 Reggiane 2000 Falco i Kirsebergs kyrka. . (Ägare och underhållsansvarig: Oklar)
  • Minnesten F 10 1945-2002, avtäckt 18/12 2002 vid anställdas utmarsch från Barkåkra. (Ägare och underhållsansvarig enligt Högkvarterets skrivelse 2010-06-17 20410:61249 : Peab Park)
  • J 35 Draken som monument på pelare i parken på Valhall Park. (Ägare och underhållsansvarig enligt Högkvarterets skrivelse 2010-06-17 20410:61249: Peab Park)
  • Votivflygplan J 35 Draken i Barkåkra kyrka. (Ägare och underhållsansvarig: Oklar)

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 11, Kungliga Södermanlands Flygflottilj

Lokalisering: Skavsta, utanför Nyköping

Uppsättning/nedläggning: 1941 – 1980

Historisk dokumentation:
F 11 1941-1980 (Södermanlands Museum Rapport nr 5)

G Norrbohm, B Skogsberg: Över Land och Hav (Zätatryckerierna, 1979)

Traditionsbevarande aktivitet(–er): F 11 Museum Förbandsmuseum invigdes 1991. Museet har successivt byggts ut och innehåller ett rikligt bildmaterial som belyser F 11 historia. I en hangar uppbyggd av två s k Törebodabågar står bl a S 29C, S 32C, S 35E, SF 37 nosparti samt SK 61. Vid museet finns också en underrättelsepluton m/57. Ansvaret för museet har övertagits av Nyköpings Flyghistoriska Förening (NFF). 


Anmärkning:
I anslutning till museet finns två minneshällar som Riksantikvarieämbetet registrerat som fornminnen.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 12, Kungliga Kalmar Flygflottilj

Lokalisering:Kalmar

Uppsättning/nedläggning: 1943 – 1980

Historisk dokumentation:
G Norrbohm, B Skogsberg: Vingar över Vasaborgen (BM-förlaget, 1980)

F 12 Kamratförening nedlagt 2011.

Traditionsbevarande aktivitet(–er):
Minnesutställning om flottiljen och flyget i Kalmartrakten i montrar i inrikesflygets terminalbyggnad, inrättad tillsammans med Kalmar Flyghistoriska sällskap och dåvarande Luftfartsverket, numera Swedavia.

Anmärkning:
F 12 är det enda förband som endast haft Saab-tillverkade krigsflygplanstyper. F 12 var den första flottilj där civil reguljär flygverksamhet tilläts (1957).

J 35F bevarad som monument på pelare.

F 12 förbandsfana förvaras vid F 17

Marsch Kalmar Flygflottiljs Marsch av Bo Hartog.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 13, Kungliga Bråvalla Flygflottilj

Lokalisering: Bråvalla, utanför Norrköping

Uppsättning/nedläggning: 1943- 1994

Historisk dokumentation:
H Svensson, B Skogsberg m fl: Bråvallavingar (Bråvalla Flygflottilj, 1993)

Hemsida F 13 Kamratförening: http://f13.kamratforening.se/

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Kamratföreningens tidskrift BRÅVALLABLADET två ggr/år. 

Medlemssammankomster i form av möten med föredrag, Öppet Hus, resor och studiebesök.

Anmärkning: F 13 traditioner förs vidare av Helikopterflottiljen.

Flottiljens prissamling och en omfattande foto- och filmsamling förvaras i by 97 (f d 1.div flygtjänstbyggnad).

Minnessten framför f d kanslihuset, rest 1994.

Marsch Bråvalla Flygflottiljs Marsch – Formering till tåg, fastställd 1986.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 14, Kungliga Hallands Flygflottilj

Från 1961: Kungliga Hallands Flygkår

Från 1972: Flygvapnets Halmstadskolor

Från 1999: Försvarsmaktens Halmstadskolor, FMHS.

Från 2005: Försvarsmaktens Tekniska Skolor, FMTS.

Lokalisering: Halmstad

Uppsättning/nedläggning: 1944 – 1998 (den senare tidpunkten anger då förbandet utgick som tillhörigt Flygvapnet)

Historisk dokumentation:
F 14 historiekommitté: Kungliga Hallands Flygflottilj – Några minnen i ord och bild (F 14 Foto- och reproservice, 1978)

S Norrmo m fl: Flyget i Mickedala – F 14 50 år (Flygvapnets Halmstadsskolor, 1994)

Hemsida: Flottiljområdets kamrat och veteranförening

Flottiljområdets kamrat- och veteranförening

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Förbandsmuseum invigt 12 juni 2004.
Kontaktman Jan Hjelm, 073-8281743, 035-120497 E-post jan.hjelm@comhem.se .


Kamratföreningens tidskrift utkommer två ggr/år.

Anmärkning: A32 som fanns på pelare inne på FMTS är nedmonterat och befinner sig i den civila hangaren på den civila delen av flygfältet för renovering i regi av kamratföreningen.
A32 kommer inte att sättas upp inne på Flottiljområdet. 
Ny placering blir i rondellen till infarten till Halmstad City Airport när renoveringen är klar.

B 18 propeller utanför by 1.

Minnessten rest 1954 (”Kungastenen”).

Ny minnessten invigs 17/6 2014 ”Till minne av kamrater förolyckade i tjänst vid Kungliga Hallands flygflottil 1944-1961”.

Förbandsfana från 1944. Nya förbandsfanor 1972 och 1999.

F 14 förbandsmarsch Svensk entrémarsch av Claes Söderlund

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 15, Kungliga Hälsinge Flygflottilj

Lokalisering: Söderhamn

Uppsättning/nedläggning: 1945 – 1998

Historisk dokumentation:
H Ljungström: Från Orre till Vigg (Hälsningen Flygflottilj, 1995)

Kungliga Hälsinge Flygflottilj, 25 år (1970)

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Flyg- och förbandsmuseum i Hangar 81 på f d Hälsinge flygflottilj. Följande flygplanstyper har sparats: J 21, J 28, J 29, A 32, J 32, AJS 37, SK 37, SK 50, SK 60, SK 61 och HKP 3. Härutöver finns Viggensimulator med 35 kvm välvd skärm för omvärldspresentationen. Dessutom rum med ordersal, värnpliktsförläggning, modellsamlingar m m. 

Hemsida F 15 Kamratförening och museumwww.soderhamnflygmuseum.se

Anmärkning: Minnessten rest vid Tunemässen.

F 15 traditioner förs vidare av F 15.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 16, Kungliga Upplands Flygflottilj

Lokalisering: Ärna, utanför Uppsala

Uppsättning/nedläggning: 1943 – 2003, 2021-

Historisk dokumentation:
G Asklin: En Flygflottilj (Söderström & Finn, 1968)

E Regefalk m fl: Vingar över Uppland (Upplands Flygflottilj, 1993)

I Nilsson: Flyget på Ärna – en del av mitt liv 1952-2001 (2001) samt Det sista decenniet – en minnesbok 1993-2003 (2003)

Videogram från F 16 50-årsjubileum med historiska återblickar samt DVD Vingar över Uppland – 60 år med F 16 (Kamratföreningen, 2004)

Hemsida F 16 Uppsala: F 16

Hemsida F 16 KamratföreningÄrna Kamrat och Veteran Förening

Traditionsbevarande aktivitet(–er): 1965 bildades en traditionskommitté, ombildad 1992 till ”F 16 Traditions- och Museikommitté”, numera ”LSS …”. Kommittén är huvudman för Garnisonsmuseet som invigdes 1993. Kommittén ansvarar även för tillsyn och vård av Dragontorpet vid skolsalsbyggnaden samt flygplan 35 F på pelare innanför flottiljvaktens grindar. 


Anmärkning: Garnisonsmuseet, med utställningar och kontorsutrymme, är inrymt i en timrad tvåvåningslada och magasinsbyggnad från 1700-talet. Rb 365 Bloodhound I uppställd inom området. Bildutställning och flygsimulator i Gula Villan.

Minnessten avtäckt vid flottiljens nedläggning 2003 med texten “Minns oss som verkade här”.

F 8 vällingklocka i stapel utanför vakten, Luftstridsskolan, Bålsta.

Marsch: Upplands flygflottiljs marsch av Per Berg, fastställd 1971.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 17, Kungliga Blekinge Flygflottilj

Lokalisering: Kallinge

Uppsättning/nedläggning: 1944 –

Historisk dokumentation:
Lindh m fl och SFF Blekinge: Blekinge Flygflottilj 40 år (Blekinge Flygflottilj, 1984)

S Forsberg: Från B 3 till Jaktviggen, 50 år (Blekinge flygflottilj, 1994)

F 17 Kamratförening: Från B 3 till Gripen (Blekinge Flygflottilj F 17 – 75 år, 1944-2019)

Hemsida F 17 Kallinge: F 17 

Hemsida F 17 Kamratförening: F 17 Kamratförening

Traditionsbevarande aktivitet(–er):

Traditionsrum se hemsidan.

Föreningsskrift, Bredåkrabladet två ggr per år.

Anmärkning: 

Minnessten med Gustav VI Adolf namnteckning. Rest 1954.  Foto

Minnessten över Blekinge Bataljon, rest på Bredåkra hed 1923, flyttad till F 17 paradplats.  Foto

Minnessten till minne av flottiljens 50-årsjubileum 1994. Foto

Minnessten rest 2023 vid F 17 Paradplats, ”Till minne av våra kamrater”. För den enskilde garnisonsmedlemmen en plats där man i lugn och ro kan sitta ned och minnas en framliden kamrat.

Minnessten öster om 3. Helikopterskvadronen i Kallinge till minne av fyra omkomna flygare vid helikopterolyckan 2007 i Ryd i södra Småland.

Robot 68 Bloodhound monterad på fundament inom garnisonsområdet.

A 32A som monument på pelare utanför garnisonsvakten.

JA 37 som monument på pelare vid Ronneby västra på/avfart till väg E22.

Marsch: Blekinge flygflottiljs marsch av Åke Dohlin 1994.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 18, Kungliga Södertörns Flygflottilj / Flygvapnets Södertörnsskolor

Lokalisering: Tullinge, söder om Stockholm

Uppsättning/nedläggning: 1946 – 1986

Historisk dokumentation:

G Norrbohm & B Skogsberg: Flygande Högvakt (BM-förlaget, 1985)

F 18 Kamratförening/Jarl Åshage: Riksten och Kungl Södertörns flygflottilj (Norlén & Slottner, 2012)

Hemsida F 18 Kamratförening: F 18 Kamratförening

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Tidning för F 18 Kamratförening, F 18-kamraten, utges två gånger/år.

Arbete pågår med ett kuriosakabinett med flygmateriel, bild- och textdokumentation om F 18 i caféet under gamla matsalen.

Arbete pågår med en ny bok om Flygflottiljen och Flygvapnets Södertörnsskolor.

Arbete pågår i Svensk Flyghistorisk Förening och Flygvapenmuseums regi att restaurera flygplan för Flygvapenmuseums utställning i en av f d flottiljens lokaler.

Anmärkning:

Disponerer föreningslokal i g:a TL-tornet / Väderavdelingen. Påbyggnad på kanslihusets tak.

Renoverad J 35B (35221) har deponerats på Österlens Flygmuseum (nov 2011).

J 35B-modell (skala 1:10) i entrén till Rikstens skola.

Minnessten placerad nedanför kanslihuset med inskriptionen ”Till minne av kamrater”.

I väggen till skolsalsbyggnaden en minnesplatta över KAS/M.

Futuristisk staty ”Radarns hemligheter” utanför f d simulatorbyggnaden.

Marsch Flygvapnets Södertörnsskolors Marsch. Ursprung: Adlerflug av Hermann Ludwig Blankenburg.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 19, Svenska Frivilliga Flygflottiljen

Lokalisering: Veitsiluoto söder om Kemi samt fem s k främre baser i norra Finland

Uppsättning/nedläggning: 1939 – 1940 (”Vinterkriget”)

Historisk dokumentation:
B Bjuggren: Vikingar i Österled (1940)

G Falk, L Berns, C-F Geust: F 19 – En krönika (Svensk Flyghistorisk Förening, 1988)

Villius & Häger: Elddopet över Sallavägen ((TV-program producerat av SVT)

F 19 insatser finns också beskrivna i videogram Luftstriderna över Finland 1939-1945, producerat av finska Ilmavoimien Tuki-Säätiö

Kamratföreningens ordförande:Samordnare av F 19 traditionsvård är ordföranden för Lapplands Flygflottilj (finska flygvapnet) veterangille Veli Taka, Oksatie 4, 969 10 Rovaniemi, Finland, samt stabschefen vid Lapplands Flygflottilj i Rovaniemi.
  
  
Kontaktman/postadress:Som ovan
  

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Årlig minneshögtid i anslutning till i Olkkajärvi 1990 rest minnessten.

Minnessten rest på F 21. Minnestavlor avtäckta i Veitsiluoto (Kemi), Uleåborg och Vaala, i finska flygstaben (Tikkakoski), flygmuseet i Helsingfors, i Högkvarteret i Stockholm samt på Flygvapenmuseum.

Permanenta minnesutställningar på Flygvapenmuseum samt Norrbottens flygflottilj och Jämtlands flygflottilj förbandsmuseer.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 20, Kungliga Flygkadettskolan

 från 1966: Flygvapnets Krigsskola
 från 1982: Flygvapnets Krigshögskola
 från 1985: Flygvapnets Uppsalaskolor
  

Lokalisering: Ljungbyhed och från 1944 Ärna, utanför Uppsala

Uppsättning/nedläggning: 1936 – 2004

Historisk dokumentation:
Sammanställning av minnesbok pågår, redaktör kn Helena Joelsson.

Kamratföreningens ordförande:Kamratförening saknas.
  
Kontaktman/postadress:Traditionsofficeren LSS
 Box 645
 751 27 Uppsala
  

Traditionsbevarande aktivitet(–er): F 20 traditionsåligganden är övertagna av LSS, Luftstridsskolan

Mer info: LSS, Luftstridsskolan

Arbete pågår med ett mindre museum med bild- och textdokumentation om F 20

Anmärkning:
Kursvis upprättade album med fotografier och annan dokumentation överförd till Krigsarkivet.

F 20 ingår som en del i F16 museiverksamhet på Ärna.

F 20 marsch: High School Cadets av Sousa.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 21, Kungliga Norrbottens Flygflottilj

Lokalisering: Kallaxheden, utanför Luleå

Uppsättning/nedläggning: 1941 –

Historisk dokumentation:
K Karlsson, R Magndahl, S Åström: F 21 – 50 år och framåt (Norrbottens Flygflottilj, 1991)

K-G Andersson, K-E Ekström, A Jonsson m fl: Nyckelflottilj i Norr (Parajett, 2003)

Hemsida F 21 Kallax: F 21 

Hemsida F 21 Kamratförening: F 21 Kamratförening

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Traditionskommitté bildad 1998.

Anmärkning: Förbandet sattes upp som Norrbottens Flygbaskår 1941 och ombildades till flygflottilj 1963.

Flygplan S 29C och S 35E som monument på pelare.

Flygmuseum vid infarten till flottiljen. S 35E, J 35D, S 29C, J 32B, SF 37, SK 37, JA 37, HKP 3, HKP 4, SK 60 och SK 50 deponerade vid museet.

Minnestenar över F 19 och Operation Balchen.

F 21 för traditionerna från F 4, F 15, FK N, F 19 och Fjärde Flygeskadern vidare.

__________________________

Förband/skola (motsv):   F 22, Svenska Frivilligflottiljen i Kongo

Lokalisering: Kamina i Kongoprovinsen Katanga (huvuddelen av tiden)

Uppsättning/nedläggning: 1961 – 1963

Historisk dokumentation:
L Berns: F 22 – Svenskt flyg i FN-tjänst (MHS/MHA, 1978)

L Hellström: Fredsflygarna (Freddy Stenboms Förlag, 2004)

Kamratförening: Nej

Traditionsbevarande aktivitet(–er):

Anmärkning: Förbandet sattes upp som svar på FN begäran om flygunderstöd till FN-operationerna i inbördeskriget i Kongo.

__________________________

Förband/skola (motsv):   Bungeskolan, frivilligskola för SLK

Lokalisering: Bunge flygfält, Fårösund

Uppsättning/nedläggning: 1962 – 1991

Historisk dokumentation:
Ett kapitel i Flygande Högvakt (se F 18)

Två videogram (FV TV-studio, 1988-89)

Fotosamling vid SLK

Kamratförening eller motsvarande : Bungeacademien

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Årsmöte och traditionsfest.

Årlig minnesskrift Fragment av Bungeskolan.

Anmärkning: F 13 respektive F 18 organiserade skolan i samråd med SLK.

Kamratföreningen Bungeacademien vårdar de traditioner som är knutna till Bungeskolan.

Minnessten vid Bunge flygfält.

__________________________

Förband/skola (motsv):   FS, Flygstaben

Lokalisering: Stockholm

Uppsättning/nedläggning: 1936 – 1994

Historisk dokumentation:
L Berns: Flygstaben – En minnesbok (HKV, 1994)

Kamratförening: 

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Kamratverksamheten äger rum inom ramen för Högkvarterets Kamratförenings verksamhet. 


Anmärkning: Flygstabens traditioner förs vidare av Flygvapenchefen med stab i HKV

Flygstaben föregicks av Flygstyrelsen 1926 – 1936.

__________________________

Förband/skola (motsv):   Försvarsmaktens helikopterflottilj

Lokalisering: Malmen, Linköping (Hkpflj, 2.hkpskv), Luleå (1.hkpskv), Ronneby (3.hkpskv) och SHG (Särskilda helikoptergruppen)

Uppsättning/nedläggning: 1998 –
(2000 avvecklades Göta hkpbat i Ronneby och Norrlands hkpbat i Boden, 2001 Östgöta hkpbat i Linköping och Svea hkpbat i Berga samt 2005 1.hkpskv i Boden, 2.hpkskv i Berga och 5.hkpskv i Säve som egna organisationsenheter)

Historisk dokumentation:
Per-Anders Lundström: Arméflygets historia (Ekblad & Co Tryckeri, 1997)

Bertil Andreasson m fl: Marinflyget på Västkusten (Visuell, 2004)

Ingemar Norberg/Peter Liander: Marinhelikoptern (Gummessons, 1997)

KF Flygräddningen i norr: Flygräddningen vid F 21 under 40 år (GTC Luleå, 2006)

Kamratförening: Helikopterflottiljens Kamratförening

Traditionsbevarande aktivitet(–er): Traditionsgrupp bildad 2006

Anmärkning: 2003 underställdes Hkpflj flygvapeninspektören.

Hkpflj är traditionsbärare för AFC, MFlygL, 1.- 4.hkpbat, I 4 och bevarar minnet av F 3, AF1, AF2, 11.- 13.hkpdiv samt hkpgrp vid Kallax, Frösön och Såtenäs..

Kamratföreningar knutna till Hkpflj är AF1/HkpS KF, AF2 KF, Yngve Röd, KF Yngve Blå, KF Mellersta arméfördelningen, F 3 KF.

HKP 3 som monument på pelare på ”Brända Tomten” inom garnisonsområdet.

Minnestavlor över omkomna kamrater finns vid Ronneby, Göteborg, Boden, Kallax, Berga och Tarfalla.

Minnesstenar över avvecklade förband finns vid Boden, Säve och Berga.

Förbandsmarsch Adlerflug av Herman Blankenburg. Traditionsmarscher är f d Norrlands helikopterbataljons marsch Överste Sellin av E Andersson, f d Östgöta helikopterbataljons marsch Auf nach Valencia av J Eisengräber samf f d Svea helikopterbataljons marsch Vårparaden av H Härje.

Förbandets igenkänningssignal bygger på förbandsmarschen, komponerades av Olle Hermansson 2003.

__________________________

Förband/skola (motsv):   RFN, Robotförsöksfält Norrland, FMV Provplats Vidsel

Lokalisering: Vidsel

Uppsättning/nedläggning: 1958 –

Historisk dokumentation:
H-Å Carlsson, Å Johansson, O Lindgren, G Thorngren: Från Jindivik till JAS – Jubileumsskrift RFN 40 år 1998 (FMV:Prov RFN, 1998)

H-Å Carlsson, Å Johansson, G Thorngren, C Jansson: Jubileumsskrift RFN 50 år 2008 (RFN 2008)

L Berns: Targeting Swedish Heritage (Air Enthusiast No.131, 2007)

RFN: Jubileum Jindivik 40 år (RFN, 1999)

CD: Styrare styr väl, Flygare flyg väl. Jindivik-epoken (Mediabolaget Växjö)

Veteranförening: RFN Veteranförening

Traditionsbevarande aktivitet(–er): RFN Museum invigdes 1999. RFN Veteranklubb åtog sig att utforma, färdigställa och vårda museet.

Anmärkning: En utförlig presentation av RFN Expo/Museum och RFN Veteranklubb återfinns på hemsidan http://www.vidsel.nu/rfnmuseum.

Copyright © SFF