Stadgar för Svensk Flyghistorisk Förening, SFF

Stadgar reviderade enligt beslut vid SFF årsmöten 2017-04-22, 2019-04-06 och 2022-04-23

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, är en öppen allmännyttig förening, som har till ändamål att stödja kulturell verksamhet inom flyghistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet.

§1 Ändamål

Föreningen ska i detta syfte aktivt medverka till insamling, iståndsättande och vård av från flyghistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar rörande svenskt civilt och militärt flyg samt dokumentera såväl materiel- som personhistoria. Intresse ska ägnas alla generationer av flygplan och annan flygmateriel. Svensk flyghistorisk forskning ska stimuleras och underlättas samt, i mån av tillgång på medel, understödjas ekonomiskt.
Samverkan bör ske med andra organisationer med samma eller liknande inriktning och under strävan att utveckla samhörigheten mellan olika åldersgrupper.

§2 Verksamhetsår

SFF:s verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§3 Föreningens säte 

SFF har sitt säte i Nyköpings kommun.

MEDLEMSKAP

§4 Medlemskap

Fysisk person anmäler sig som medlem och juridisk person kan efter ansökan få medlemskap i SFF.

§5 Sammansättning

SFF består av ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar.

§6 Skyldigheter

Medlem ska ta del av och följa SFF:s stadgar.

§7 Rättigheter och förmåner

Medlem har rätt att:

 • med rösträtt delta i årsmötet;
 • delta i alla SFF:s avdelningars verksamhet;
 • till styrelsen inkomma med förslag
 • utan extra kostnad erhålla de ordinarie medlemspublikationer som SFF utger under året;
 • till medlemspris köpa artiklar genom SFF medlemsservice.
 • Juridisk medlem har rätt att erhålla de ordinarie medlemspublikationerna som SFF utger under året

§8 Medlemsavgift

Medlem ska före februari månads utgång erlägga den av årsmöte fastställda medlemsavgiften, gällande det löpande kalenderåret.
För juridisk medlem gäller separat avtal som styrelsen beslutar.
För medlem bosatt utomlands har styrelsen rätt att besluta om tilläggsavgift för att täcka extra omkostnader.
Medlemsavgift erlagd av nytillkommen medlem före den 1 december ska anses gälla innevarande år, varvid medlemmen i mån av tillgång har rätt att få de ordinarie medlemspublikationer som tidigare tilldelats medlemmarna under året.
Medlemsavgift erlagd av nytillkommen medlem under december månad ska anses gälla för påföljande kalenderår.

§9 Upphörande av medlemskap

Vid utebliven inbetalning av medlemsavgift upphör medlemskapet.
Om styrelsen anser att medlem har brutit mot dessa stadgar, motverkat föreningens syfte eller på annat sätt skadat föreningens anseende, kan medlemmen uteslutas ur SFF. Sådant beslut fattas av styrelsen och ska vara enhälligt.

HEDERSMEDLEMSKAP

§10 Kvalifikation

Till hedersmedlem kan väljas den som i synnerligen hög grad främjat SFF:s ändamål och som SFF därför vill betyga sin aktning.

§11 Rättigheter och förmåner

Hedersmedlem har samma rättigheter och förmåner som medlem men erlägger ingen medlemsavgift.

§12 Förslag till hedersmedlemskap

Hedersmedlemskap föreslås av styrelsen och beslutas av årsmöte.

ORGANISATION och VERKSAMHET

§13 Organisation

SFF:s verksamhet styrs genom beslut av årsmöte och styrelse

§14 Verksamhet

SFF:s verksamhet utövas genom:

 • enskilda medlemmar;
 • publikationsservice;
 • medlemsservice;
 • kansli;
 • arkiv.

STYRELSE

§15 Allmänt

SFF:s styrelse ska bestå av minst sju och högst nio ledamöter, varav ordförande är en.  Styrelsen handhar den direkta ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut. Vid styrelsemöte ska föras protokoll som undertecknas av ordförande och justeras av styrelsen utsedd person.

§16 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid omröstning som ger lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§17 Ansvar

Styrelsen ska:

 • handha föreningens ekonomi;
 • för ordinarie årsmöte presentera årsredovisning med resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse;
 • presentera yttrande över inkomna motioner till årsmötet;
 • verkställa årsmötets beslut.

§18 Befogenheter

Styrelsen:

 • leder föreningens verksamhet
 • tecknar föreningens firma,
 • besluta om firmatecknare, dock alltid två ledamöter i förening
 • konstituera sig själv

REVISION

§19 Val

Ordinarie årsmöte väljer en revisor och en revisorssuppleant bland de fysiska medlemmar som inte är ledamöter av styrelsen.

§20 Uppgifter

Revisor ska utöva den granskning av SFF:s verksamhet som är förenlig med god revisionssed.
Revisionsberättelsen ska avlämnas till styrelsen minst två veckor före ordinarie årsmöte.

ÅRSMÖTE

§21 Uppgift

Årsmöte utgör SFF:s högsta rådgivande och beslutande organ på sätt som föreskrivs i dessa stadgar.

§22 Ordinarie årsmöte

På kallelse av styrelsen hålls ordinarie årsmöte under tiden mars-april efter närmast föregående verksamhetsårs slut.

§23 Extra årsmöte

När så särskilt är påkallat, kan beslut om extra årsmöte fattas av styrelsen, vilken är sammankallande.

§24 Motioner

Motioner till ordinarie årsmöte kan väckas av envar medlem och ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 december.

§25 Kallelse

Kallelse till årsmöte, jämte förslag till dagordning, sänds ut till SFF:s medlemmar senast tre veckor före mötesdagen.

§26 Årsmötets öppnande och ledning

Årsmötet öppnas av SFF:s ordförande eller, vid dennes förfall, av styrelsen utsedd person.

§27 Omröstning och val

Omröstning vid årsmöte sker öppet om inte annat beslutas. Om minst en tiondel av de närvarande röstberättigade så begär, förrättas val med slutna sedlar.

§28 Fullmakt

Vid årsmötet får medlem utöva rösträtt genom användning av skriftlig, personlig fullmakt.  Maxantal är 1 fullmakt per närvarande medlem. Fullmakt ska lämnas till sekreteraren innan årsmötet öppnas.

§29 Beslut

Som årsmötets beslut gäller den mening som fått flest antal röster. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden. Vid årsmöte får beslut fattas endast i fråga som upptagits i kallelsen.

§30 Bordläggning

Om så beslutas kan ärende som upptagits på ordinarie årsmötet bordläggas till nästkommande årsmöte.

§31 Protokoll

Vid årsmötet ska föras protokoll, som undertecknas av ordförande samt två justeringsmän. Det justerade protokollet ska delges medlemmarna på lämpligt sätt enligt styrelsens beslut.

§32 Dagordning

På ordinarie årsmötet ska följande dagordning behandlas
a. Öppnande av mötet.
b. Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för mötet,
c. Fråga om mötets behöriga utlysning.
d. Fastställande av dagordning.
e. Behandling av styrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret.
f. Behandling av revisorernas berättelse för det gångna räkenskapsåret.
g. Fastställande av resultat- och balansräkning.
h. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
i. Behandling av förslag från styrelsen inklusive fastställande av årsavgift
j. Behandling av inkomna motioner.
k. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
l. Val av ordförande i styrelsen.
m. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
n. Val av revisor och ersättare.
o. Val av valberedning.
p. Övriga ärende

AVDELNING

§33 Bildande

Grupp av enskilda medlemmar i SFF kan ansöka hos SFF:s styrelse om att få bilda avdelning för att drivas i enlighet med SFF normalstadgar för avdelning. Styrelsen har att granska om avvikelser från normalstadgan kan godkännes. Avdelning ska registreras som juridisk person och inneha giltigt organisationsnummer.
Avdelning kan årligen erhålla ett av SFF beslutat ekonomiskt bidrag som syftar till att finansiera de fyra medlemsmötena per år som avdelning ska arrangera.

ÖVRIGT

§34 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem i SFF och ska skriftligen tillställas SFF:s styrelse senast den 1 december. Efter handläggning av styrelsen ska förslaget behandlas på nästkommande ordinarie årsmöte. För beslut om stadgeändring fordras bifall av årsmötet med minst två tredjedels majoritet på två av varandra följande årsmöten.

§35 SFF:s upplösning

Beslut om SFF:s upplösning kan fattas endast på förslag av dess styrelse. För sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det första ska vara ett ordinarie årsmöte. På styrelsens förslag beslutas på det senare årsmötet till vilket ändamål föreningens tillgångar ska överlämnas.

Copyright © SFF