Fpl nr F III vid Hägernäs.

Kronologi över Flyget i Sverige

Ett omfattande arbete pågår för att uppdatera kronologin över Flyget i Sverige med rättningar och kompletteringar. Framförallt läggs tid att komplettera med det vi ligger efter med, dvs 2017-2022. Vi tar tacksamt emot både nya uppgifter och eventuella rättningar på redan införda uppgifter som kan insändas på formulär enligt nedan. Vi hoppas att alla läsare skall bidra med uppgifter för denna uppdatering.

Vill du lämna ett bidrag? Klicka på knappen nedan.

Lämna ett bidrag

Förord

Flyghistorisk revy 2000, som tillställdes dem som var medlemmar i Svensk Flyghistorisk Förening 2000, innehöll en kronologi över händelser i den svenska flyghistorien. Underlaget var uppgifter som samlats in av intresserade flyghistoriker. Den delen återges här i form av pdf-dokument för att göra den lätt tillgänglig för dem som även i fortsättningen vill arbeta med att samla in data från den svenska flyghistorien.

Kronologin innehåller en stor mängd data. I en sammanställning av detta slag finns naturligtvis uppgifter varom det råder delade meningar. Notisernas korta rader kan aldrig ge en fullständig beskrivning av händelser. Många av dem, för att inte säga de flesta, skulle kunna utvecklas till omfattande intressanta uppsatser. Uppgifterna kommer vidare från en mängd olika håll med också olika beskrivningar av händelserna. Den vedertagna skildringen kanske inte alltid är den korrekta. En kronologi blir egentligen aldrig färdig. Vi räknade redan vid publiceringen av revyn med rättelser och tillägg.

Svensk Flyghistorisk Förening kommer också att hålla kronologin vid liv med hjälp av nutidens moderna kommunikationsmedier och den här publiceringsformen är en väg. Alla, som är intresserade av den svenska flyghistorien, kan bidra med synpunkter och tillägg.

Kronologin upptar händelser i den svenska flyghistorien, ordnade i tidsföljd. Varje årtal inleds med vad som hänt under året men som inte är anknutet till en särskild tidpunkt under året. På samma sätt inleds månaderna med händelser som inte har kunnat förläggas till någon viss dag under månaden. För att i någon mån anknyta de svenska händelserna till utlandet har således på ett antal ställen i kronologin infogats notiser med internationella tilldragelser av vikt, de flesta dock med anknytning till flygets historia. Dessa utlandsnotiser är satta med kursiv stil och återfinns som punktsatser i början på respektive årtal. Urvalet av kronologins notiser kan naturligtvis alltid diskuteras. Man kan fråga sig om vad som är väsentligt.

I den tryckta revyn var utrymmet begränsat men i denna variant är detta inget problem. Sedan publiceringen av revyn 2000 har vissa ändringar redan införts. Senaste ändringarna är införda med blå text. Uppgifter som vi av någon anledning är tveksamma till, t.ex. om det förekommer två olika versioner, så är detta inlagt med röd färg. Kompletteringar och ändringsförslag kan sändas med vårt formulär (se knappen ovan).

Innehåll

Här kan du komma åt hela kronologin i form av PDF-filer. Klicka på symbolerna för att öppna det kapitel du vill läsa. Du kan också välja att ladda ned filerna lokalt om du vill t.ex. skriva ut dem på papper.

2017 -2022

Under framtagande, arbete pågår.

Copyright © SFF