Flytt av flygsamling med stöd från SFF

Stöd till flyghistorisk verksamhet

Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) har enligt sina stadgar till ändamål att stödja ideell verksamhet inom flyghistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet. SFF medverkar till insamling, renovering och vård av från flyghistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar rörande svenskt civilt och militärt flyg samt dokumentera såväl materiel- som personhistoria. Svensk flyghistorisk forskning stimuleras och underlättas samt, i mån av tillgång på medel, understödjas ekonomiskt.

Bidrag

Bidrag kan till exempel lämnas

  • för att helt eller delvis ersätta utgifter som enskild forskare åsamkats vid flyghistoriskt forskningsarbete (t ex utskrifter, kopiering, tryckning).
  • för tillvaratagande av flyghistoriskt intressant materiel såsom flygplan eller föremål som har anknytning till civil eller militär flygverksamhet.
  • för resor och transporter i samband med bärgning av materiel, inköp av materiel,dokumentation eller specialverktyg.
  • för tillvaratagande av flyglitteratur, foto, filmer och videoband.
  • för renovering, inbindning, konvertering till andra media eller system liksom för anskaffning av utrustning för konvertering till andra media.
  • till stöd för flyghistoriskt intressanta evenemang som är tillgängliga för allmänheten såsom utställningar, modellflygtävlingar och liknande (t ex för tryckning av program).
  • till museer och privata samlingar som är tillgängliga för allmänheten till stöd för genomförande av speciella projekt, utställningar, tryckning av utställningskataloger mm.

Bidrag ges normalt inte för löpande (drift-)kostnader såsom hyror och administrativa stödsystem. Bidrag ges normalt inte heller för verksamhet som inte kan komma SFF:s medlemmar och allmänheten till del inom Sverige eller för verksamhet syftande till utförsel av flyghistoriskt unika föremål ur Sverige.

Ansökan

Ansökan om bidrag ska ställas till SFF:s kansli senast den 31 mars eller 31 oktober. Styrelsen tar beslut månaden efter dessa tidpunkter. Ansökan ska avse förväntade kostnader avseende aktuellt projekt d.v.s. ej kostnader som uppkommit före ansökan. Totala förväntade kostnader ska dock anges. Till ansökan skall fogas en beskrivning av det aktuella projektets ändamål, omfattning, tidplan med eventuellt etappindelning och önskat belopp.

Ansökan från organisation, ideell förening eller liknande skall vara undertecknad av organisationens ordförande (eller annan befullmäktigad företrädare) och innehålla uppgift om referent och fullständig adress.

Beviljande av bidrag

Bidrag kan beviljas för alla specificerade och styrkta kostnader till ett visst högsta belopp. SFF ersätter inte kostnader som uppkommit före tidpunkten för ansökan. Beslut om beviljade medel gäller om inte annat anges, normalt två år. Därefter måste ny ansökan insändas för utbetalning av bidrag.

I villkor för utbetalning av bidrag kan även ingå krav på viss motprestation t.ex. gratis annonsplats eller att exemplar av framtagen dokumentation (i form av publikation eller elektroniskt media) skall tillställas SFF:s arkiv.

Organisation eller person som erhåller bidrag ska på lämpligt sätt (lämplig plats) ange att den bidragsberättigade verksamheten genomförs med stöd av Svensk Flyghistorisk Förening.SFF:s beslut om beviljade bidrag publiceras i SFF:s årsredovisning.

Utbetalning av bidrag

Sedan medel beviljats och aktuell aktivitet har genomförts skall uppkomna kostnader redovisas till föreningens kansli för utbetalning av bidrag. Efter överenskommelse med kassören kan attesterad räkning (originalverifikation), för havda
kostnader t.ex. gjorda inköp, sändas till kassören för direkt betalning till leverantören.

Gåvor

SFF tar tacksamt emot gåvor från personer och organisationer, som sympatiserar med SFF:s ändamål.
Bidragsgivaren uppmärksammas på att de inte kan ställa krav på hur donerade medel får användas.

Copyright © SFF