Skip to content

Stadgar för Svensk Flyghistorisk Förening

 

Stadgar reviderade enligt beslut vid SFF årsmöten:
2017-04-22 och
2019-04-06.

Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1:1 Ändamål

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, som bildades den 8 januari 1961, är en öppen allmännyttig förening, som har till ändamål att stödja kulturell verksamhet inom flyghistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet.

Föreningen skall i detta syfte aktivt medverka till insamling, iståndsättande och vård av från flyghistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar rörande svenskt civilt och militärt flyg samt dokumentera såväl materiel- som personhistoria. Intresse skall ägnas alla generationer av flygplan och annan flygmateriel. Svensk flyghistorisk forskning skall stimuleras och underlättas samt, i mån av tillgång på medel, understödjas ekonomiskt.

Samverkan bör ske med andra organisationer med samma eller liknande inriktning och under strävan att utveckla samhörigheten mellan olika åldersgrupper.

Föreningens säte är i Stockholm.

1:2 Sammansättning

SFF består av ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar.

1:3 Verksamhetsår

SFF:s verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

1:4 Stadgar

SFF fastställer de stadgar enligt vilka dess angelägenheter skall handläggas.

1:5 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem i SFF och skall skriftligen tillställas SFF:s styrelse senast den 1 december. Efter handläggning av styrelsen skall förslaget behandlas på nästkommande årsmöte.  

1:6 SFF:s upplösning

Beslut om SFF:s upplösning kan fattas endast på förslag av dess styrelse. För sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. På styrelsens förslag beslutas samtidigt till vilken organisation föreningens tillgångar skall överlämnas.

Kap 2 MEDLEMSKAP

2:1:1 Medlemskap

Fysisk person anmäler sig som medlem och juridisk person kan efter ansökan få medlemskap i SFF.

 2:1:2 Skyldigheter

Medlem skall ta del av och följa SFF:s stadgar samt av årsmötet och av styrelsen fattade beslut.

 2:1:3 Rättigheter fysiska medlemmar.

Medlem har rätt att:

 • med rösträtt deltaga i årsmötet;
 • som medlemsförmån delta i alla regionavdelningars verksamhet utan extra obligatorisk avgift;
 • till styrelsen inkomma med förslag
 • utan särskild kostnad erhålla de ordinarie medlemspublikationer som SFF utger under året.
 • till medlemspris köpa artiklar genom föreningens medlemsservice.

2:1:4 Rättigheter juridiska medlemmar

Juridiska medlem har rätt att:

 • erhålla de ordinarie medlemspublikationerna som SFF utger under året.

2:2 Medlemsavgifter

Fysisk medlem skall före februari månads utgång erlägga den av årsmötet fastställda medlemsavgiften, gällande det löpande kalenderåret. 

För juridisk medlem gäller separat avtal, som styrelsen beslutar.

För medlem bosatt utomlands kan styrelsen besluta om tilläggsavgift för att täcka extra omkostnader.

Medlemsavgift erlagd av nytillkommen medlem före den 1 december gälla innevarande år, varvid medlemmen i mån av tillgång har rätt att få de ordinarie medlemspublikationer som tidigare tilldelats medlemmarna under året.

Medlemsavgift erlagd av nytillkommen medlem under december månad gäller påföljande kalenderår.

2:3 Upphörande av medlemskap

Vid utebliven inbetalning av medlemsavgift upphör medlemskapet.

Om styrelsen anser att medlem har brutit mot dessa stadgar, motverkat föreningens syfte eller på annat sätt skadat föreningens anseende, kan medlemmen uteslutas ur SFF. Sådant beslut fattas av styrelsen och skall vara enhälligt.

Kap 3 HEDERSMEDLEMSKAP

3:1 Inval

Till hedersmedlem kan väljas den som i synnerligen hög grad främjat SFF:s ändamål och som SFF därför vill betyga sin aktning.

3:2 Rättigheter och förmåner

Hedersmedlem har samma rättigheter och förmåner som medlem men erlägger ingen medlemsavgift.

3:3 Förslag till inval

Hedersmedlemskap föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet.

Kap 4 ORGANISATION och VERKSAMHET

 4:1 Organisation

SFF:s verksamhet styrs genom beslut av årsmöte och styrelse

 4:2 Verksamhet

SFF:s verksamhet utövas genom:

 • enskilda medlemmar;
 • regionavdelningar;
 • publikationsservice;
 • medlemsservice;
 • kansli;
 • arkiv.

Kap 5 ÅRSMÖTE

5:1 Uppgift

Årsmötet utgör SFF:s högsta beslutande organ på sätt som föreskrivs i dessa stadgar.

5:2 Ordinarie årsmöte

På kallelse av styrelsen hålls årsmötet under tiden mars-april efter närmast föregående verksamhetsårs slut.

5:3 Extra årsmöte

När så särskilt är påkallat, kan beslut om extra årsmöte fattas av ordinarie årsmöte eller av styrelsen, vilken är sammankallande.

5:4 Motioner

Motioner till ordinarie årsmöte kan väckas av envar medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 december.

5:5 Kallelse

Kallelse till årsmöte, jämte preliminär föredragningslista, sänds ut till SFF:s medlemmar senast tre veckor före mötesdagen.

5:6 Årsmötets öppnande och ledning

Årsmötet öppnas av SFF:s ordförande eller, vid dennes förfall, av styrelsen utsedd person. Härvid skall anmälas fullmakter samt beslutas om årsmötets behöriga utlysning och föredragningslistans godkännande.

Val förrättas av mötesordförande och sekreterare jämte två justeringsmän tillika rösträknare, vilka tillsammans med mötesordföranden skall justera det vid mötet förda protokollet.

5:7 Omröstning och val

Omröstning vid årsmötet sker öppet om inte annat beslutas. Om minst en tiondel av de röstberättigade så begär, förrättas val med slutna sedlar.

5:8 Fullmakter

Vid årsmötet får närvarande medlem föra frånvarande medlems talan och utöva dennes rösträtt genom användning av skriftlig, personlig fullmakt till ett högsta antal av fem fullmakter. Fullmakt skall lämnas till sekreteraren innan årsmötet öppnas.

5:9 Beslut

Som årsmötets beslut gäller den mening som fått flest antal röster. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden. Vid årsmöte får beslut fattas endast i fråga som upptagits på föredragningslistan.

5:10 Bordläggning

Om så beslutas kan ärende som upptagits på årsmötet bordläggas till nästkommande årsmöte.

5:11 Protokoll

Vid årsmötet skall föras protokoll, som efter justering delges medlemmarna på lämpligt sätt enligt styrelsens beslut.

5:12 Arbetsuppgifter

 Årsmötet skall:

 • behandla styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna verksamhetsåret;
 • fastställa resultaträkningen samt balansräkningen för det gångna verksamhetsåret;
 • besluta om disposition av det gångna verksamhetsårets överskott eller sätt för att täcka eventuellt underskott;
 • pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen;
 • fastställa medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår;
 • behandla föreliggande propositioner och motioner;
 • välja ordförande och de styrelseledamöter som skall ersätta dem som står i tur att avgå. Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid av två år;
 • välja en revisor, jämte personlig suppleant för denna, för en tid av två år;
 • välja tre medlemmar, varav en sammankallande, till valberedning med uppgift att förbereda nästföljande årsmötes val av ordförande, styrelse och revisorer med personliga suppleanter. Valberedningens ledamöter får ej vara ledamöter av styrelsen eller med rösträtt adjungerad till denna.

Kap 6 STYRELSE

 6:1 Allmänt

SFF:s styrelse, som består av ordförande och sex till åtta ledamöter, handhar den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut.

Revisor och representant för valberedningen kan ges närvarorätt på styrelsens sammanträden och har tillgång till styrelsens protokoll. 

6:2 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid omröstning som ger lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

6:3 Ansvar Styrelsen: 

 • leder föreningens verksamhet;
 • handhar föreningens ekonomi;
 • skall för årsmötet presentera årsredovisning med resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse;
 • skall verkställa årsmötets beslut.

6:4 Befogenheter

Styrelsen är under året föreningens högsta beslutande organ och har befogenhet:

 • att teckna föreningens firma;
 • att besluta om firmatecknare.

Kap 7 REGIONAVDELNING

7:1 Grunder

Grupp av enskilda medlemmar har rätt att till SFF:s styrelse inkomma med förslag om att bilda regionavdelning av SFF att drivas i enlighet med SFF stadgar.

7:2 Ledning

Regionavdelning väljer egen styrelse och underrättar SFF:s styrelse om beslutet.

7:3 Uppgifter

Regionavdelning har till uppgift att:

 • erbjuda medlemmar möjlighet att i organiserad form träffa likasinnade och tillsammans med dessa utveckla sitt flyghistoriska intresse;
 • på det regionala planet verka i enlighet med SFF:s syfte, vilket beskrivs i stadgarna § 1.1 kallad ändamålsparagrafen;
 • verka regionalt med att sprida kunskap om SFF och föreningens verksamhet och mål;
 • aktivt verka för att rekrytera nya medlemmar till SFF.

 7:4 Skyldigheter

Regionavdelning skall:

 • följa SFF:s stadgar och av årsmötet och SFF:s styrelse fattade beslut; bedriva mötesverksamhet med minimum två träffar på våren och två på hösten;
 • annonsera sin mötesverksamhet i SFT, på SFF hemsida och eventuell egen media;
 • tillse att alla mötesdeltagare utom tillfälliga gäster är medlemmar i SFF;
 • vid verksamhetsårets slut till SFF:s styrelse lämna redogörelse för den regionala verksamheten under året.

7:5 Finansiering

SFF ger årligen regionavdelningarna ett ekonomiskt bidrag som syftar till att finansiera de fyra medlemsmötena per år som ska arrangeras.

Regionstyrelsen ansvarar för regionens ekonomi.

En region har rätt att skapa extra intäkter genom bidrag från medlemmar på frivillig basis.

Kap 8 REVISORER

 8:1 Val

Årsmötet väljer revisorer bland de medlemmar som inte är ledamöter av styrelsen. 

8:2 Uppgifter

Revisorerna skall utöva den granskning av SFF:s verksamhet som är förenlig med god revisionssed.

Revisionsberättelsen skall avlämnas till styrelsen minst två veckor före ordinarie årsmöte.

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

 • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
 • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
 • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
 • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
  Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
 • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.