Skip to content

Stadgar för Svensk Flyghistorisk Förening


2022-04-23 #1
Stadgar för Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Stadgar reviderade enligt beslut vid SFF årsmöten 2017-04-22, 2019-04-06 och 2022-04-23

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, är en öppen allmännyttig förening, som har till ändamål
att stödja kulturell verksamhet inom flyghistorisk forskning och därmed sammanhängande
verksamhet.

§1 Ändamål
Föreningen ska i detta syfte aktivt medverka till insamling, iståndsättande och vård av från
flyghistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar rörande svenskt civilt och
militärt flyg samt dokumentera såväl materiel- som personhistoria. Intresse ska ägnas alla
generationer av flygplan och annan flygmateriel. Svensk flyghistorisk forskning ska stimuleras
och underlättas samt, i mån av tillgång på medel, understödjas ekonomiskt.
Samverkan bör ske med andra organisationer med samma eller liknande inriktning och under
strävan att utveckla samhörigheten mellan olika åldersgrupper.

§2 Verksamhetsår
SFF:s verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§3 Föreningens säte
SFF har sitt säte i Nyköpings kommun.

MEDLEMSKAP

§4 Medlemskap
Fysisk person anmäler sig som medlem och juridisk person kan efter ansökan få medlemskap
i SFF.

§5 Sammansättning
SFF består av ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar.

§6 Skyldigheter
Medlem ska ta del av och följa SFF:s stadgar.

§7 Rättigheter och förmåner
Medlem har rätt att:
● med rösträtt delta i årsmötet;
● delta i alla SFF:s avdelningars verksamhet;
● till styrelsen inkomma med förslag
● utan extra kostnad erhålla de ordinarie medlemspublikationer som SFF utger under året;
● till medlemspris köpa artiklar genom SFF medlemsservice.
● Juridisk medlem har rätt att erhålla de ordinarie medlemspublikationerna som SFF
utger under året

§8 Medlemsavgift
Medlem ska före februari månads utgång erlägga den av årsmöte fastställda
medlemsavgiften, gällande det löpande kalenderåret.
För juridisk medlem gäller separat avtal som styrelsen beslutar.
För medlem bosatt utomlands har styrelsen rätt att besluta om tilläggsavgift för att täcka
extra omkostnader.
Medlemsavgift erlagd av nytillkommen medlem före den 1 december ska anses gälla
innevarande år, varvid medlemmen i mån av tillgång har rätt att få de ordinarie
medlemspublikationer som tidigare tilldelats medlemmarna under året.
Medlemsavgift erlagd av nytillkommen medlem under december månad ska anses gälla för
påföljande kalenderår.

§9 Upphörande av medlemskap
Vid utebliven inbetalning av medlemsavgift upphör medlemskapet.
Om styrelsen anser att medlem har brutit mot dessa stadgar, motverkat föreningens syfte
eller på annat sätt skadat föreningens anseende, kan medlemmen uteslutas ur SFF. Sådant
beslut fattas av styrelsen och ska vara enhälligt.

HEDERSMEDLEMSKAP

§10 Kvalifikation
Till hedersmedlem kan väljas den som i synnerligen hög grad främjat SFF:s ändamål och som
SFF därför vill betyga sin aktning.

§11 Rättigheter och förmåner
Hedersmedlem har samma rättigheter och förmåner som medlem men erlägger ingen
medlemsavgift.

§12 Förslag till hedersmedlemskap
Hedersmedlemskap föreslås av styrelsen och beslutas av årsmöte.

ORGANISATION och VERKSAMHET

§13 Organisation
SFF:s verksamhet styrs genom beslut av årsmöte och styrelse

§14 Verksamhet
SFF:s verksamhet utövas genom:
● enskilda medlemmar;
● publikationsservice;
● medlemsservice;
● kansli;
● arkiv.
____________________________________________________________________________________

 

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.