Om SFF

Statuter för SFF´s Förtjänstmedalj

Statuter 

Svensk Flyghistorisk Förenings förtjänstmedalj i silver.

Antagna vid styrelsemöte 2008-04-26

Förtjänstmedalj utdelas till person, inom eller utom SFF, som gjort synnerligen värdefulla insatser vilka främjat föreningens ändamål och verksamhet.

Som exempel på sådana insatser kan nämnas skriftlig eller muntlig framställning för att sprida upplysning om SFF: s ändamål och verksamhet i riks- och landsortspress, verksamhet som i omfattande grad berikat föreningens årsmöten eller regionkonferenser till gagn för verksamheten på riksnivå etc.

Medaljen kan även delas ut till person som långvarigt engagerat sig inom regional verksamhet som funktionär eller inom olika föreningsprojekt.

Mottagare av denna förtjänstmedalj nomineras och utses av SFF:s styrelse. Förslag må lämnas av styrelse för SFF: s regionavdelning eller enskild medlem för beslut i SFF: s styrelse.

Förtjänstmedalj utdelas under högtidliga former, normalt i samband med SFF: s årsmöte, undantagsvis vid regionavdelnings årsmöte.

Medaljen bär SFF:s logotyp och texten Svensk Flyghistorisk Förenings förtjänstmedalj. Baksidan utgörs av mottagarens namn och årtal för utdelandet.

Gravering av medaljen bekostas av SFF.

Registrering av mottagare av medaljen sker av sekreteraren

 

Svensk Flyghistorisk Förenings förtjänstmedalj i brons.

Antagna vid Styrelsemöte 2010-04-24.

SFF förtjänstmedalj i brons utdelas till person inom SFF som gjort värdefulla insatser för att främja föreningens ändamål och verksamhet.

Som exempel på sådan verksamhet kan nämnas långvarigt engagemang inom regional verksamhet som funktionär eller långvarigt engagemang inom PR-verksamhet i samband med t ex flygdagar, utställningar etc.

Mottagare av denna förtjänstmedalj nomineras och beslutas av SFF: s regionavdelningars styrelse.

Nominering kan även ske av SFF:s styrelse som även har beslutanderätt om medaljen.

SFF: s styrelse och kansli orienteras snarast efter beslut.

Förtjänstmedaljen i brons utdelas under högtidliga former, t.ex. i samband med berörd regionavdelnings årsmöte.

Medaljen bär SFF:s logotyp och texten Svensk Flyghistorisk Förenings förtjänstmedalj.

Baksidan utgörs av mottagarens namn.

Medaljen erhålls från SFF till självkostnadspris, i april 2010, 200 kronor.

Gravering av medaljen bekostas av regionavdelningen.

Registrering av mottagare av medaljen sker av sekreteraren

 

SFF Förtjänstplakett.

Antagna vid SFF styrelsemöte 2016-05-22 

Förtjänstplaketten kan ges till föreningar/organisationer som utfört en förtjänstfull flyghistorisk gärning i Sverige. Förtjänstplaketten är en graverad plåt monterad på träsköld enl ritning/bild.

Mottagare av denna förtjänstplakett nomineras och utses av SFF:s styrelse. Förslag må lämnas av styrelse för SFF: s regionavdelning eller enskild medlem för beslut i SFF: s styrelse.

Förtjänstplaketten utdelas under högtidliga former, normalt i samband med SFF: s årsmöte.

Vinnare vid C4 Open i Malmö

År                         Vinnare                                   Modell             

2016 Marcus Johansson ASJ 37

 
 
 
 

Vinnare vid 08 Open, IPMS Stockholm

 År                 Vinnare

2017

Jon Myhr Wahlén

Jan Sairanen, Viggenpriset

2016

Björn Bäcklund

2015

Johan Elvin

2014

Hans Fehrnström

2013

Nicklas Karlén

2012

Björn Fransson

2011

Pontus Carlweitz

2010

Robert Bergwall

2009

Mathias Andersson

2008

Henrik Bergman

2007

Anders Montan

2006

Henrik Bergman

2005

Stefan Eriksson

2004

Göran Sebardt

2003

Mikael Forslund

2002

Daniel Zachrisson

2001

Axel Örtenblad

2000

Daniel Lardek

1999

Mikael Forslund

 


 
 
 
 

Arbetsdokument vid nominering av hedersmedlemskap och Söderbergplakett

Rev F

Detta dokument är till för vägledning i arbetet att nominera Hedersmedlemmar och Söderbergplakettinnehavare.

Förslag till ändringar av statuterna återfinns i slutet av dokumentet.

 

Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan väljas den som i synnerligen hög grad främjat SFF:s ändamål. Hedersmedlemskap föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet
Tolkning och förslag
Medlemskap i SFF är inte nödvändigt för att bli hedersmedlem men det är önskvärt att så är fallet. Lämpligt antal nya hedersmedlemmar är 0-1/ år.

 

Söderbergplaketten

Plakettens fullständiga benämning är "Nils Söderbergs förtjänsttecken för insatser av värde inom det flyghistoriska verksamhetsområdet" förkortat "Söderbergplaketten"

Plaketten är avsedd att stimulera intresset för flyghistorisk verksamhet och utdelas i första hand för insatser av väsentligt värde för vetskapen om svensk flyghistoria. Den kan också utdelas för motsvarande insatser inom det internationella området eller för andra förtjänstfulla insatser för flyghistorisk verksamhet. Slutligen kan den utdelas för bedrifter och insatser av uppenbar betydelse för flygets utveckling.

Styrelsen för SFF fattar beslut om utdelning av plaketten.
Förslag till utdelning kan framföras av:
Medlemmar i SFF, i förekommande fall genom regionordföranden. SFF bär ansvaret för:

Att stiftelseurkunden för Söderbergplaketten bevaras.
Att en förteckning upprättas över samtliga mottagare i nummerordning.

Att dessa regler efterföljs och att av nu oförutsedda omständigheter nödvändiga förändringar av reglerna vidtages.

Tolkning och förslag

Medlemskap i SFF är inte nödvändigt för att erhålla plakett.
SFF: s ändamålsparagraf behöver inte följas i nomineringsarbetet.

För att komma i fråga för plakett ska minst ett av följande kriteria vara uppfyllt.
Den första meningen har högre betydelse än de andra. De andra är likställda varandra.

NN ska ha gjort insatser av väsentligt värde för vetskapen om svensk flyghistoria.

NN forskar eller dokumenterar svensk flyghistoria. NN är ledande inom sitt ämnesområde och ska kunna anses som expert. Ämnesområdet ska vara av flyghistoriskt värde. NN ska på något sätt aktivt ha förmedlat sina kunskaper/forskningsresultat till allmänheten, t.ex. genom vetenskaplig avhandling, föreläsningar, böcker eller artiklar i tidskrifter.

NN ska ha gjort insatser av väsentligt värde för vetskapen inom det internationella området.

Som ovan men med skillnaden att det gäller internationell flyghistoria. NN bör dock ha svensk anknytning.

NN ska ha utfört andra förtjänstfulla insatser för flyghistorisk verksamhet.

NN har genom intresse eller genom sitt yrke gjort ett bestående avtryck i den svenska flyghistorien.
NN kan aktivt arbetat med att renovera flygplan av historiskt värde för eget eller museibruk.
NN kan under mycket lång tid ha arbetat med föreningsverksamhet och i denna roll fungerat som "folkbildare”. NN ska ha förmedlat sina kunskaper eller ställt ut sina föremål för allmänheten.
Om NN gjort sina insatser "i tjänsten" ska de vara av högre grad än vad man kan förvänta sig ingå i arbetsuppgifterna.

Viktigt är att om NN är beslutsfattare bör vi tänka på att vi är politiskt obundna.

NN ska ha utfört bedrifter och insatser av uppenbar betydelse för flygets utveckling.

Här kan man dela in betydelsen i Hårdvara och mjukvara, t.ex.:

NN har skapat eller uppfunnit något av teknisk natur som fått stor betydelse för flygets utveckling. Här i kan ligga t. ex motorutveckling eller nya landvinningar inom aerodynamik och materiallära.

NN kan även ha gjort insatser med betydelse inom flygutbildningen med ny metodik/pedagogik. Lämpligt antal utdelade Söderbergplaketter är 0-1/år. 

Utdelade Söderbergplaketter

Nr      År          Mottagare

51 2017 Pär Cederqvist
50 2016 Åke Jansson
49 2016 Joakim Westh
48 2015 Sven-Erik Jönsson
47 2014 Per Björkqvist
46 2014 Roger Eliasson
45 2013 Peter Liander
44 2012 Per Pellebergs
43 2011 Gunnar Vieweg
42 2011 Gösta Kersmark
41 2011 Lars-Inge Grundberg
40 2010 Helge Ljungström
39 2009 Pelle Lundberg
38 2008 Gunnar Lindqvist
37 2007 Michael Sanz
36 2006 Björn Svedfelt
35 2006 Carl-Olof Emanuelsson
34 2006 Tor Karlsson
33 2005 Tore Eriksson
32 2004 Freddy Stenbom
31 2003 Sigurd Isacsson
30 2003 Rolf Algotsson
29 2002 Jan Waernberg
28 2000 Sven Stridsberg
27 1999 Torstein Landström
26 1998 Mikael Forslund
25 1997 Yngve Nilsson
24 1996 Hans Björkqvist
23 1995 Lars E Lundin
22 1994 Lennart Berns
21 1993 Sölve Fasth
20 1992 Mikael Carlson
19 1991 Lennart Andersson
18 1990 Carl-Gustaf Ahremark
17 1989 Carl Fredrik Geust
16 1988 Benny Karlsson
15 1987 Bertil Skogsberg
14 1987 Gösta Norrbohm (postumt
13 1986 Erik Bratt
12 1985 Stig Kernell
11 1984 Helmer Larsson
10 1982 Håkan Lundborg
9 1981 Per Björkner
8 1980 Axel Carleson
7 1979 Göthe Johansson
6 1978 Ragnar Fredrik Bengtsson
5 1977 Bo Widfeldt
4 1976 Björn Karlström
3 1975 Curt Palmblad
2 1974 Hans Reichenberg
1 1973 Nils Söderberg