Skip to content

Svenska Flygbaser

 
 
 

OBS! Alla länkar ännu inte uppdaterade!

 

 

Uppdaterad 2017-12-06

 

Här publiceras uppgifter om de svenska flygbaserna samt diverse länkar till flygbasfakta. Flygplatshistorisk forskning, dokumentation och kunskapsspridning är Flygbasgruppers (FBH) huvuduppgifter. FBH-gruppen utgör en självständig samverkansgrupp som f.n. är placerad inom region SFF Mälardalen. FBH-gruppen kommer att fungera som ett modernt virtuellt kompetens- och samverkansorgan utan egen formell ekonomisk organisationsbildning.

________________________________________________

FBH-Projektet

Under perioden 2005-2008 bedrevs ett unikt flygbashisoriskt dokumentationsprojekt i samverkan mellan FORTV, SFHM/FVM och SFF. Målet var att ta fram underlag till SFF Flyghistorisk Revy 2008 med titeln Svenska Flygbaser (se nedan). Här finner Du förhandsinformation om denna FR

Flyghistorisk Revy – Svenska Flygbaser är nu publicerad!

Genom det unika Flygbashistorikprojektet, FBH-projektet, som år 2005 etablerades av Fortifikationsverket, Flygvapenmuseum och Svensk Flyghistorisk Förening tillsammans, är det nu möjligt att få ta del av den fascinerande historien om det unika svenska militära flygbassystemets utveckling. Det har varit en stor grupp under redaktionell ledning av flyghistorikern Lennart Andersson som arbetat med detta gedigna verk som behandlar Svenska militära flygbaser och som nu resulterat i en förnämlig bok. Boken är på 224 sidor, inbunden med hårda pärmar.

Bokens innehåll har givits följande struktur i stort:

 • Flygbasfrågan i ett generellt perspektiv.

 • De äldre flygfälten, beredskapstiden och de första krigsflygfälten, utvecklingen fram till 1960-talet.

 • Det moderna flygbassystemet med utformning av flygbaser in på 90-talet, utbyggnadsfrågor, skydd i berg, flygtrafikledning, fälthållning samt flygfältsorganisation.

 • Exempel från det regionala arbetet med dokumentation av flygbaser.

 • Militära basers civila samhällsnytta.

Nya medlemmar har möjlighet att köpa boken via SFF Medlemsservice.

FORTV – Försvarets hyresvärd

Nedan publiceras några historiska exempel på uppgifter om de svenska flygbaserna samt diverse länkar till flygbasfakta utifrån Fortifikationsverkets perspektiv som fastighetsägare, förvaltare och byggherre.

FLYGFÄLTSINFO från FORTV åren 1997-1998.

Flygfältsinfo nr 1 – 1997 3,14 Mb

Flygfältsinfo nr 2 – 1997 16,9 Mb

Flygfältsinfo nr 3 – 1997 15,4 Mb

Flygfältsinfo nr 4 – 1998 2,96 Mb

FORTV Rapport 2004:1, Flygfältsunderhåll – Planeringsmetodik.

FORTV Rapport 2006:1, Flygvapnets reservvägbaser. Planering och utbyggnad.

FORTV Rapport 2006:2, Arbetsplats 27- Fält 26 Optand, Ett svenskt krigsflygfält.

FORTV Rapport 2007:1, Svenska militära flygbaser. Introduktion, begrepp, förteckning.

Flygbasdatabanken (FDB) F 16 Uppsala – Dataöversikt

Länk till Bernt Törnells sida Flygbas.se

Metodbeskrivning för bärighetsklassificering av flygfältsbanor, VTI Notat 15-2004. VTI:s hemsida

Försvarets Historiska Telesamlingar – Flygbas 60 med mera

Referenslitteratur inom flygfältstekniken

RML-F Regler för Militär Luftfart, Mark, Anläggningar och Lokaler.

Författningar för luftfart

Stålarmering i flygfält

Underhåll av betongbanan på Hultsfreds flygbas (Thin concrete overlay repair)

________________________________________________

Sveriges unika befästningar

150 års utveckling från krigsmakt till försvarsmakt avspeglas i befästningar runt om i Sverige. Anläggningar som kan visa upp världsunika tekniska lösningar. Det finns skäl för att bevara dessa delar av vår historia med kopplingar till samhällets utveckling. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Statens Fastighetsverk (SFV) och Fortifikationsverket (FORTV) skriver till regeringen för att få ett beslut om framtiden för vissa av de kvarvarande anläggningarna.

Fortsatt FBH-verksamhet sker inom SFF Mälardalen i Västerås

Flygplatshistorisk forskning, dokumentation och kunskapsspridning bedrivs för närvarande i en från SFF centralt fristående samverkansgrupp som f.n. är placerad inom region SFF Mälardalen med säte i Västerås. “Nya” FBH-gruppen verkar som ett modernt virtuellt kompetens- och samverkansorgan utan egen formell ekonomisk organisationsbildning. Sammankallande i en Referensgrupp för FBH-gruppen inom SFF Mälardalen är för närvarande civilingenjör SVR Hans-Erik Fredbäck, tidigare Fortifikationsverket projektledare för FBH-projektet och numera adjungerad ledamot av SFF Mälardalens styrelse.

Adress:

SFF Region Mälardalen
Att.:FBH-Gruppen
c/o Ulf Norman
Kulstötargatan 8
722 40 Västerås
Tel. 021-332449
Hemsida: http://www.sffmälardalen.se/

Uppdaterad 2010-05-13

 

Här publicerar vi foton och kartor över svenska flygbaser.

 
Klargöring av J 35 Draken nr 35 från F 18 Tullinge i samband med en övning vintertid. Törebodabågarna på klargöringsplatserna fungerade både som insyns- och väderskydd.
 
   
 
Draken “i fält” på en reservvägbas “någonstans i Sverige”.
 
   
 
Laddning av automatkanonammunition och hängning av vapen på en J 35 Draken.
 
   
 
Batteristart (utan beredskapsaggregat, BRAGG) av JA 37 37446 F17-06 på s.k överbeläggningsplats under en övning vid Kosta-basen i maj 2000. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
 
37443 F17-43 står beredd i beredskapsgrad ”högsta” på Helge 4 i det främre klargöringsområdet vid flygbasen i Kosta. Fotot är taget under en övning i maj 2000. 
Foto: Emil Lindberg

 

 
 
   
 
JA 37 Viggen, nr 37389 F4-59 inväntar startorder under en övning vid Kosta-basen i maj 2000. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Rörlig klargöring i Helge norr vid F 17. Ibland ställde man sig utanför bågen för att det då var enklare att ställa upp fordonen på avsett sätt kring flygplanet. Flygplanet på bilden är JA 37 37436 F21-32 (tillh. F 17). Fotot togs i maj 2000.
 Foto: Emil Lindberg
 
   
   
 
 Kulsprutevärn vid f.d Fält 1 Sjöbo-Björka. Fotot är taget i juli 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 

Motorkörningsplats i uppställningsområdet, UOM, vid f.d flygbasen i Sjöbo-Björka. Detta var förankringspunkten för de vajrar som skulle hålla fast flygplanet under motorkörningen, som skulle kunna ske över hela dragkraftsregistret inklusive efterbrännkammarens alla zoner.
Bilden är tagen i juli 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Flygplanplatserna H3 och H4 i det främre klargöringsområdet, FRAMOM, vid f.d Sjöbo-basen i juli 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Jordkulehangar 11 vid f.d Fält 1 Sjöbo-Björka i juli 2009. Vid Fält 1 finns fyra jordkulehangarer kvar. Tyvärr är tre av dem försedda med portar i främre öppningen och med den bakre öppningen igenmurad. Jordkula nr 11 är dock bevarat i någorlunda ursprunligt skick. Men tyvärr upptar en stor vedhög stora delar av ytan inuti jordkulan, vilket bl.a förhindrar att man kan se rakt igenom jordkulan. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Baksidan av ett ladvärn (flygplanlada) vid f.d Fält 1 Sjöbo-Björka. Ladvärnen byggdes och ”pyntades” på sådant sätt att de skulle likna en vanlig jordbruksbyggnad. Notera de fejkade fönstren och dörrarna. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Stoppskylt intill taxibanan vid f.d Sjöbo-basen. Fotot är taget i juli 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Södra banänden och vändplats vid reservvägbas Hallabro i Blekinge. Notera att start-/landningsbanan är tämligen ojämn och ”guppig” åt vänster i bild. Fotot är taget i maj 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
En av de två flygplanplatserna vid reservvägbas Hallabro. Här skulle flygplanen klargöras, laddas och tankas. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Reservvägbas S 17 Revinge sedd österifrån. Till höger syns vändplatsen där flygplanen skulle vända för att därefter taxa till den västra änden där flygplan-/klargöringsplatserna låg (ligger). Bilden är tagen i juli 2009.
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
F.d manskapsbarrack vid Everöd-basen. Fotot är taget i juli 2009.
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Flygplanplats i det bakre klargöringsområdet, BAKOM, vid f.d Fält 4 Everöd. Detta BAKOM och dess flygplanplatser har ett rätt så unikt utseende. Bilden är tagen i maj 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
F.d taxiväg i BAKOM vid f.d flygbasen i Everöd. Naturen börjar pö om pö återta platsen. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Ladvärn (flygplanslada) vid f.d Fält 4 Everöd, Ladvärnens främre vägg var fällbar neråt-utåt för att möjliggöra in- och utdragning av flygplanen (ofta för hand). När ladvärnen blev omoderna gjordes de ofta om till förråd och försågs med garageportar i den främre väggen. Men gångjärnen till den stora porten är ofta fortfarande synliga. Fotot är taget i juli 2009.
Foto: Emil Lindberg
 
 
Detaljer från baksidan av ett ladvärn vid f.d flygbasen i Everöd. Notera de fejkade fönstren och dörren . 
Foto: Emil Lindberg
 
   
   
 
En av de bevarade vevarna som nyttjades för att höja/sänka porten i ladvärnets främre långsida. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Skylt över vevarna till ladvärnets port. ”Obs! Två man vid veven! Det är förbjudet att släppa vevhandtaget då porten är i rörelse. Flygbochefen”. Bilden är tagen i juli 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 


Främre ammunitionsplats vid det norra främre klargöringsområdet, FRAMOM, vid f.d Everöd-basen. 
Foto: Emil Lindberg

 
  
 
Flygplanplats i det bakre klargöringsområdet, BAKOM, vid f.d Fält 56 Eskilstuna-Kjula. Till vänster syns grinden över taxivägen mellan BAKOM och startbanan. Fotot är taget i maj 2010. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Fälthangar i uppställningsområdet, UOM, vid f.d Kjula-basen. Här kunde service och reparationer utföras på flygplanen i skydd från väder, vind och omkringblåsande löv. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Klargöringsskydd modell ”glob” vid f.d Fält 56. Lösningen utprovades vid en handfull flygbaser men kom aldrig till införande. Tanken var att flygplanet skulle kunna starta motorn inuti dessa ”globar” och taxa ut för egen maskin. För att erhålla visst splitterskydd var skalet dubbelväggigt till en höjd av ca 2-3 m och mellanrummet mellan dessa väggar skulle fyllas med sand. Bilden är tagen i maj 2010. 
Foto: Emil Lindberg
 
   
 
Klargöringsskydd modell ”limpa” eller ”bält” vid f.d Kjula-basen. Skyddet var öppningsbart i både fram- och bakkant för att möjliggöra att flygplanet stod med motorn igång inuti skyddet. Väldigt få prototyper tillverkades och detta exemplar är sannolikt det enda kvarvarande. 
Foto: Emil Lindberg

Uppdaterad 2011-02-12

 

Projekt Svenska Flygbaser – Forskargrupp Vägbaser
Emil Lindberg

FG Vägbaser syftar till forskning kring rullbanor förlagda på allmänna vägar, taxibanor eller taxivägar.

Forskningsgruppen intresseområde innefattar således:

 • Reservstartstråk: ”Bas 50”, ca 8 x 1200m, allmän väg eller taxibana/taxiväg, endast avsedd för start (”evakuering”)

 • Reservvägbaser: Bas 60, ca 12 x 2000 m, allmän väg

 • Vägbaser: Bas 60, huvud- eller sidobas på allmän väg, d.v.s Fält 81 Sjöbo/Tågra, Fält 83 Ålem och Fält 89 Eneryda/Lidhult

 • Kortbanor: Bas 90, ca 17 x 800 m, allmän väg eller taxibana/taxiväg

Dessa kategorier av rullbanor var ofta knutna till en särskild flygbas (huvudbas/sidobas). Således kan många av dessa rullbanor komma att inbegripas i andra forskningsgruppers, personers eller regionföreningars forskningsområde. FG Vägbaser syftar inte till att helt överta forskning kring ”vägbaser” som tillhörde en viss flygbas eller flygbasgrupp, utan syftar istället till att vara en sammanhållande, övergripande och stöttande forskningsgrupp kring dessa kategorier av rullbanor.
Exempelvis; om en person forskar kring Fält 49 Jokkmokk bör denne även forska kring basens utbyggda och planerade reservstartstråk, reservvägbaser och kortbanor. FG Vägbaser kan i detta fall nyttjas som stöd, ”tipsare” och ”bollplank”.

Sammanhållande för FG Vägbaser är tills vidare Emil Lindberg, SFF Blekinge.
Personer som är intresserade av ingå i denna forskningsgrupp anmäler sig till Emil Lindberg eller Hans-Erik Fredbäck.

FBH-gruppens medlemmar och SFF regionföreningar uppmanas nu att bidra med idéer kring ytterligare forskningsgrupper eller särskilda intresseområden.
Detta kan röra sig om forskning kring:

 • Enskilda flygbaser, flygflottiljer eller till Flygvapnet anknutna flygplatser. Detta kan t.ex ske genom att resp. flygbas (liknande) tilldelas en ”fadder” som är sammanhållande för forskning kring just ”sin” flygbas. En person bör kunna vara ”fadder” för flera baser.

 • Flygbaser, flygflottiljer eller till Flygvapnet anknutna flygplatser inom ett begränsat geografiskt eller strategiskt område, t.ex flygbasgrupp, landskap eller flygkommando.

 • Särskilda funktioner, fysiska beståndsdelar eller förband inom flygbassystemet, t.ex flygtrafikledning, värnkanoner eller banreparation.

 • Bas 40, Bas 60, Bas 90

Ömsesidig öppenhet och hjälpsamhet bör prägla arbetet inom FBH-gruppen och samarbetet mellan dess olika forskningsgrupper, regionföreningar och medlemmar. På så sätt ökar chanserna för ett framgångsrikt och tidseffektivt forskningsarbete.

Uppdaterad 2011-02-12

 

Projekt FBH Simulering
Lennart Bergqvist

Bakgrund
Flyg Bas Historiska projektet (FBH) har nu pågått några år och dokumentation finns. Under projektets gång har många upptäckt att många baser har byggts om, rivits eller håller på att rivas. Det finns starka krafter som vill bevara dessa baser till eftervärlden, men allt kommer inte att kunna bevaras. Samtidigt så finns det utmärkta simulator hjälpmedel tillgängliga för en bred publik i PC-miljö. Programmen är relativt enkla att använda och en bred skara av användare finns från ungdomar till pensionärer. Totalt finns för det ca 5 miljoner användare runt om i världen ! De flesta av svenska flygvapnets flygplan finns idag tillgängliga på nätet, de flesta helt gratis!

Tanken med projektet är att bygga upp baser i en sådan PC-miljö så realistiskt som möjligt så att intresserade från alla tänkbara kategorier kan få flyga med tidsenliga flygplan på alla dessa baser och uppleva den miljö som fanns då baserna användes.

Mål
Bygga svenska krigsbaser, reservvägbaser från tiden 1960-1990 i befintligt PC flygsimulator program MSFS 2004, och att göra dessa tillgängliga för nerladdning utan avgift.

Målgrupper
Intresserade simulatorflygare, speciell inriktning på ungdomar!
Speciella nätverk och föreningar som t.ex. Svenska Virtuella Flygvapnet.
Personal och före detta personal från Flygvapnet, FMV, FortF m
Värnpliktig personal som varit i kontakt med baserna.
SFF, Flyghistoriker,
Museer
Besökare på museer

Metoder
Arbetet bedöms bli relativt omfattande varför ett standardförfarande borde vara lämpligt. För att få en bred användning bedöms MSFS 2004 vara det mest lämpliga för närvarande. Arbetet skulle med fördel utföras av ett litet nätverk av byggare och då alla använder samma byggmetoder blir sammanställningen och installering i MSFS 2004 likartat och enkelt.

Ambitionsnivå och standardutseende
Bansystem enligt förekommande standard på rullbanor, taxibanor , stråkbredder, linjer och ytmaterial.
Skyltar. Eltavlor.
Kortbanor, BAKOM, UOM , Ban och taxi belysning.
TL-torn där så förekommer. TLF kärra,
Utrullningshinder, Törebodabågar. Splittervärn. Baracker, Hangarer, Bränsletankar(rulltyp)
STAGG, BRAGG, Tankbilar, Fordon för klargöring, Snöslungor, Statiska flygplan( Sk 60, Sk 61, J 35, AJS 37, JA 37 TP?)
Klargöringspersonal
ILS på en bana.
Ev. hus som är närliggande basen.
Alla årstider.
Plana flygplatser, anslutande kortbanor kan vara belägna på annan höjd.

Program
MicroSoft Flight Simulator 2004
Uppdatering 9.1
Ultimate Terrain Europe för att få med grusvägar och sjöar rätt
AFCAD2 för att bygga bansystem och ILS mm
Eniro flygfoto med GPS koordinater
LWM Viewer för att lokalisera baserna i MSFS 2004
SBuilder för att platta till områden och anlägga gräsmattor
FS DesignStudio FSDS V 3.5 för objekt
Trädplantering?
Övrigt?

Resurser och Stöd
Ett mindre nätverk av entusiastiska byggare spridda över landet
Tillgång till kunniga personer spridda över landet
Någon form av länk till SFF (FBH-gruppen)
Arbetsgrupp eller Projekt.
Samarbete med lokala Hembygdsföreningar
Samarbete med lokala Hemvärn
Samarbete med lokala skolor MYCKET VIKTIGT

Distribution
Förslag: via RB Designs hemsida. RB Design har redan påbörjat byggandet av flera flottiljer
och har även samlat andras fina byggen och gjort dem allmänt tillgängliga.
Krigsbaser kunde bli ett bra komplement

Denna text är preliminär och kommer att uppdateras inför utformning av en standardiserad projektbeskrivning. 

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

 • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
 • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
 • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
 • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
  Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
 • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.