Skip to content

SFF Fotoarkiv

Fotoarkivet i SFF arkiv innehåller mer än 280.000 foton, varav hittills 200.000 foton är skannade i högupplöst format.
Fotografierna, bestående av pappersbilder, negativ, diabilder och gamla glasplåtar samt moderna digitala bilder, har under årens lopp skänkts till föreningen för att de skall komma flyghistoriskt intresserade och forskare till gagn. 
Ett arbete har sedan mitten av 1990-talet pågått med identifiering av bilderna samt registrering av dessa uppgifter i en databas.
Bilderna skannas och läggs omgående upp på SFF:s server, så att de direkt finns tillgängliga från hemsidan. Bilderna skannas i högupplöst format och det är möjligt att använda dem för tryckning m.m. direkt från fil.

SFF medlemmar har möjlighet/behörighet att ta del av bilderna i lågupplöst utförande, via SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Sökning av de skannade bilderna görs via en sökmotor, vi rekommenderar dock att först läsa instruktionerna som finns på söksidan.
I registret kan man söka på t.ex. flygplanstyp, Civ/Fv-nr (registrering), tillv.nr, plats, personnamn, tidperiod m.m.

Vill Du själv ladda upp egna högupplösta bilder till SFF bildarkiv, kontakta ansvarig för SFF Digitalt bild- och mediearkiv.

För att från hemsidan få tillgång till bildarkivet, som ingår i SFF Digitalt bild- och mediearkiv, behöver du vara inloggad medlem (detta gör du uppe till vänster på hemsidan) och sedan klicka på antingen ikonen”SFF Mediearkiv” högst under menyraden eller via SFF Digitalt bild- och mediearkiv på Arkiv-sidan.

Fler bilder önskas till vårt arkiv!

Målsättningen är att SFF:s bildarkiv skall vara det mest kompletta och lättast åtkomliga bild- och fotoarkivet i landet, när det gäller svensk flyghistoria.

Det är en obalans i arkivet vad avser fördelning civilt och militärt flyg. Ca. 60% är bilder med militär anknytning, ca. 40% är trafikflyg, klubb-, privat-, segel- och ballongflyg.
Tyvärr finns det mycket få bilder på civila flygplatser och flygplatsbyggnader, såväl gamla som nya bilder. 
Vi tar därför tacksamt emot bilder från dessa delar inom svenskt flyg! 

Ett önskemål är att det med varje bild bifogas en kort beskrivning av motivet och sammanhanget när det togs, var och när bilden tagits samt vem som är upphovsman. 
Om bilden är yngre än 50 år önskar vi även en bekräftelse på att upphovsmannen godkänner att SFF får publicera bilden.

Både amatörbilder och proffsbilder är mycket välkomna! 

Beställnings/registreringsformulär

För beställning eller nerladdning av högupplösta bilder ska beställaren fylla i ett formulär med uppgifter om namn, medlemsnummer, antal och vilka bilder som önskas samt hur bilderna ska användas i enlighet med bildpolicyn.

Klicka här för att se beställningsformuläret

2018-03-08
Fastställd av SFF styrelse 2017-03-25.
Reviderad enligt styrelsebeslut 2017-05-21.
Reviderad enligt styrelsebeslut 2018-02-04


INLEDNING

SFF fotoarkiv innehåller foton (svartvita, färg, färgdia, vykort m.m.) som donerats eller utlånats till föreningen för att användas av medlemmarna för t.ex. forskningsändamål, eller för användning i SFF publikationer eller annat ändamål som SFF medger.
SFF-medlem har kostnadsfri tillgång till fotoarkivet för privat bruk eller i egenskap av författare av artiklar till SFT, Flyghistoriska Revyer (årsbok) eller i annan ideell föreningsskrift där författaren är medlem. Detta med angivande av källa: ”Från Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv”. Beställning ska dock dokumenteras enligt E nedan, med undantag då SFT redaktören ansvarar för bildhanteringen i artiklar eller FR. Bildnummer ska alltid uppges.
Föreningens kansli/arkiv åtar sig så långt möjligt, med hänsyn till tillgängliga resurser, att på beställning distribuera bilder såväl till medlemmar som icke medlemmar i SFF enligt nedanstående policy. Regler för beställning framgår under E. Övrigt, 1. Bildbeställning.

POLICY

A. Gällande för privatpersoner som är medlemmar i SFF

1. För privat bruk eller för publicering i ideell föreningsskrift men ej för kommersiellt bruk/publicering.
1.1. SFF-medlem äger, som en medlemsförmån rätt att kostnadsfritt beställa upp till 20 bilder
vid max fyra tillfällen per år.
1.2. Vid önskemål om fler bilder och/eller vid fler tillfällen än vad som gäller enligt pkt 1.1. debiteras en arkivhållningsavgift om 100 kronor som grundavgift per bild. Beroende på hur många bilder och/eller leveranstillfällen som är aktuella liksom när leverans önskas, kommer SFF i varje enskilt fall att göra en bedömning av vilken arbetsinsats som krävs för att
effektuera beställningen och tillställer beställaren en offert med prisuppgift per bild och leveranstid.
2. För kommersiellt bruk inklusive för användning för publicering.
2.1. En arkivhållningsavgift om 100 kronor per bild debiteras som grundavgift för varje bild som avses användas för publicering oavsett antalet. Beroende på antalet bilder som beställs och hur snabbt beställningen önskas levererad gör SFF i varje enskilt fall en bedömning av vilken arbetsinsats som krävs för att effektuera beställningen och tillställer beställaren en
offert med prisuppgift per bild och leveranstid.

B. Gällande för privatpersoner som ej är medlemmar i SFF

1. För privat bruk (ej för publicering)
1.1. En arkivhållnings- och hanteringsavgift om 200 kronor per bild debiteras som grundavgift för varje bild oavsett antalet. Beroende på antalet bilder som beställs och hur snabbt beställningen önskas levererad gör SFF i varje enskilt fall en bedömning av vilken arbetsinsats som krävs för att effektuera beställningen och i tillställer beställaren en offert med prisuppgift per bild och leveranstid.
2. För kommersiellt bruk inklusive för användning för publicering.
2.1. En arkivhållnings- och hanteringsavgift om 200 kronor per bild debiteras som grundavgift för varje bild oavsett antalet. Beroende på antalet bilder som beställs och hur snabbt beställningen önskas levererad gör SFF i varje enskilt fall en bedömning av vilken arbetsinsats som krävs för att effektuera beställningen och tillställer beställaren en offert med prisuppgift per bild och leveranstid.

C. Gällande för juridiska personer som är medlemmar i SFF

1. Ej för publicering
1.1. En arkivhållningsavgift om 100 kronor per bild debiteras som grundavgift för varje bild oavsett antalet. Beroende på antalet bilder som beställs och hur snabbt beställningen önskas levererad gör SFF i varje enskilt fall en bedömning av vilken arbetsinsats som krävs för att effektuera beställningen och tillställer beställaren en offert med prisuppgift per bild och leveranstid.
2. För publicering i böcker, skrifter och utställning.
2.1. En arkivhållningsavgift om 200 kronor per bild debiteras som grundavgift för varje bild oavsett antalet. Beroende på antalet bilder som beställs och hur snabbt beställningen önskas levererad gör SFF i varje enskilt fall en bedömning av vilken arbetsinsats som krävs för att
effektuera beställningen och tillställer beställaren en offert med prisuppgift per bild och leveranstid.
3. För publicering i dagspress, periodisk press, tv, utställning och för kommersiell
användning som t.ex. reklam.
3.1. En arkivhållningsavgift om 500 kronor per bild debiteras som grundavgift för varje bild oavsett antalet. Beroende på antalet bilder som beställs och hur snabbt beställningen önskas levererad gör SFF i varje enskilt fall en bedömning av vilken arbetsinsats som krävs för att
effektuera beställningen och tillställer beställaren en offert med prisuppgift per bild och leveranstid.

D. Gällande för juridiska personer som ej är medlemmar i SFF

1. Ej för publicering
1.1. En arkivhållningsavgift om 200 kronor per bild debiteras som grundavgift för varje bild oavsett antalet. Beroende på antalet bilder som beställs och hur snabbt beställningen önskas levererad gör SFF i varje enskilt fall en bedömning av vilken arbetsinsats som krävs för att  effektuera beställningen och tillställer beställaren en offert med prisuppgift per bild och leveranstid
2. För publicering i böcker eller skrifter
2.1. En arkivhållningsavgift om 400 kronor per bild debiteras som grundavgift för varje bild oavsett antalet. Beroende på antalet bilder som beställs och hur snabbt beställningen önskas levererad gör SFF i varje enskilt fall en bedömning av vilken arbetsinsats som krävs för att effektuera beställningen och tillställer beställaren en offert med prisuppgift per bild och leveranstid.
3. För publicering i dagspress, periodisk press, tv, utställning och för kommersiell
användning som t.ex. reklam.
3.1. En arkivhållningsavgift om 1.000 kronor per bild debiteras som grundavgift för varje bild oavsett antalet. Beroende på antalet bilder som beställs och hur snabbt beställningen önskas levererad gör SFF i varje enskilt fall en bedömning av vilken arbetsinsats som krävs för att effektuera beställningen och tillställer beställaren en offert med pris per bild och leveranstid.

E. Övrigt

1. Bildbeställning
Beställning av högupplösta foton skall göras med angivande av bildnummer, ej önskat motiv.
Vid beställning skall Bildbeställningsformuläret användas. Det kan hämtas på SFF hemsida eller beställas från SFF kansli eller arkiv.
På formuläret ska bildnummer som beställs anges, hur bilderna ska användas samt personuppgifter och signatur.
Medlemmar som personligen besöker SFF arkiv eller kansli för att själva ladda ner bilder ska också registrera vilka bilder som hämtas på formuläret och hur bilderna ska användas samt personuppgifter och signatur.
Bilder ska ej lämnas ut innan Bildbeställningsformuläret är fullständigt ifyllt och undertecknat av beställaren. Formuläret utgör ett avtal mellan beställare och SFF. I speciella fall kan avtalet behöva expanderas.
2. Bildeleverans
Tunga filer (>10Mb) levereras normalt digitalt via filöverföringssystemet Sprend.
3. Utlåning av bilder
Foton i SFF originalfotoarkiv utlämnas ej, vare sig som utlån eller för egen skanning/reprofotografering.
4. Upphovsrätt
Fotografiska verk är upphovsrättsligt skyddade verk som är likställda med andra bildkonstverk, filmverk, musikverk och litterära verk. Fotografiska bilder är det som återfinns i semester- eller familjealbum, dvs. bilder som vem som helst har tagit. Omvänt innebär det att fotografiska verk skapas i första hand av professionella fotografer. För att ett fotografi vidare ska kallas för fotografiskt verk krävs det att två fotografer oberoende av varandra vid ungefär samma tidpunkt inte har skapat likadana fotografier. Om det har skett är fotografierna inte fotografiska verk, utan istället fotografiska bilder
Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas.
Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi. Rätten enligt ovan gäller till dess femtio år har förflutit efter det år då bilden framställdes.
Upphovsrätt till ett Fotografiskt verk gäller till utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled eller, i fråga om verk som omfattar flera personer, efter den sist avlidne upphovsmannens dödsår. Det åligger var och en som önskar använda sådan bild för publicering att själv inhämta tillstånd för detta samt uppgift om eventuella ersättningsanspråk om upphovsrättsinnehavaren är känd.
Den till SFF överlåtna (ekonomiska) rätten för foton gäller endast vid användning i SFFsammanhang.
5. Hänvisning till SFF
Foton ur SFF fotoarkiv vilka används i tryckta media eller i tv skall vara försedda med texten ”Arkiv Svensk Flyghistorisk Förening”, antingen detta görs i anslutning till respektive foton eller i sammanställning. Om upphovsmannen är känd skall även dennes namn utsättas. ”Foto NN”.
6. Friexemplar till SFF
Tryckta media i vilka foton eller andra illustrationer ur SFF blivit publicerade, skall i minimum två exemplar tillställas SFF arkiv såvitt inga andra överenskommelser träffats.
I Bildbeställningsavtalet enligt 1. Bildbeställning ovan, skall det framgå om arkiveringsavgift ersätts med X antal friexemplar.

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress i “Username”-fältet och lösenord i “Password”-fältet.

 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.