Som många av er redan hört har Swedavia sagt upp hyresavtalet med Statens Maritima och Transporthistoriska Museer för mark och lokaler där de s.k. Arlandasamlingarna förvaras, underhålls och visas. Enligt uppsägningen ska lokalerna vara utrymda senast 2023-09-30.

Svensk Flyghistorisk Förening beklagar detta beslut eftersom SFF är av uppfattningen att Arlandasamlingarna utgör en synnerligen viktig grundpelare till ett framtida nationellt civilflygmuseum och att dess innehåll – i likhet med det militärt inriktade Flygvapenmuseum – måste hanteras, förvaras och presenteras som en nationell angelägenhet av stort historiskt intresse för allmänheten, liksom vara tillgänglig för forskning, utveckling och utbildning inom olika ämnesområden relaterade till svenskt civilflyg.

Om denna målsättning inte längre går att uppfylla vid Arlanda flygplats, eller i dess omedelbara närhet, anser SFF att en flytt av Arlandasamlingarna bör ske till en plats där det går att, i ett kort tidsperspektiv, temporärt och på adekvat sätt härbärgera föremålen, helst med någon form av begränsad visningsverksamhet samt, i ett långt tidsperspektiv, anordna ändamålsenliga och permanenta lokaler för samlingarna och verksamhetens successiva utveckling.

Avslutningsvis anser SFF att tidsramen Swedavia givit för en avveckling av samlingarna från nuvarande lokaler är orimligt kort och att framför allt gamla och ömtåliga föremål, vid en påskyndad avflyttningsprocess, härigenom löper stor risk att skadas eller på annat sätt fara illa. Nedmontering, paketering, transport och förvaring måste ske på ett varsamt sätt och SFF har därför anmodat SMTM att till Swedavia hemställa om att få en förlängd tidsfrist, för att därigenom ge något mer rimliga möjligheter att genomföra en ordnad flytt från Arlanda.

Styrelsen kommer att hålla medlemmarna fortlöpande informerade om utvecklingen i detta ärende.

Thomas Allard
Ordförande