Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) har enligt sina stadgar till ändamål att stödja ideell verksamhet inom flyghistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet. SFF stödjer aktiviteter i form av bidrag från medel avsatt i balansräkningen i en av tre stödfonder:

  • ”Nils Söderbergs fond” för stöd till främst militär flyghistorisk verksamhet
  • ”Fenixfonden”, grundad på initiativ av Karl-Eskil Sahlman, för stöd till främst civil flyghistorisk verksamhet
  • ”Lars Gibsons fond” för stöd för främst flyghistorisk publicistisk verksamhet.

Styrelsen har nyligen sett över policyn som avser denna verksamhet. Tidigare fanns inget bestämt datum när ansökningar ska ha kommit in. Detta medför att det är svårt att få översikt och att eventuellt välja mellan alternativ. Detta har nu ändrats och ansökan om bidrag ska ställas till SFF:s kansli senast den 31 mars eller 31 oktober. Styrelsen tar beslut månaden efter dessa tidpunkter. Vissa mindre övriga ändringar har genomförts, dock inga ändringar i sak. Den nya policyn finns på hemsidan.