Skip to content
Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-12

Årsmöte 5-6 april 2003 på F 16, Uppsala

2013-12-12
Text: Göran Landström
Foto: Sven-Erik Jönsson
 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images/F16vapen.gif” alt=”” width=”65″ height=”100″ style=”display: block; text-align: center;” />

 

Värdar: Upplands flygflottilj och SFF:s regionavdelning Gävleborg.

SFF:s årsmötesarrangemang genomfördes den 5-6 april på F 16, ursprungligen benämnt Kungl. Upplands flygflottilj, Gamla Uppsala. Drygt 150 medlemmar från stora delar av landet och inbjudna infann sig trots stormvind och täta snöbyar. Det talades om rekorddeltagande och här visades med all tydlighet att det flyghistoriska intresset omfattar alla generationer. Unge 12-årige Gustaf Ekelund mötte här den äldre (dock endast till åren!) 86-årige hedersmedlemmen Bertil Östbo (se denna och övriga bilder nedan efter referatet).

I år var regionavdelningen i Gävleborg medansvarig och dess ordförande Jan-Olov Molin öppnade det inledande flyghistoriska symposiet. Två anföranden stod på programmet. Lars Hillström svarade för det första: ”Från spak till penna – flygande författare”. Lars lyfte här fram ett antal personer vars författarskap präglats av erfarenheterna som just flygare. Det finns många exempel att välja bland. Lars valde att här särskilt skildra Richard Bach, Winston Churchill, Antoine de Saint Exupéry, Beryl Markham, William Faulkner och Roald Dahl. I det andra anförandet presenterade Helge Ljungström Söderhamn/F 15 flygmuseum. Museet visar i tidstypiska miljöer hur verksamheten bedrevs på numera nedlagda Hälsinge Flygflottilj åren 1945-1998. Flygplansamlingen är omfattande, från J 21 till Viggen jämte skolflygplan.

Efter symposiet följde orienteringar. Chefen för Flygvapenmuseum Sven Scheiderbauer redovisade planerna för ett utvidgat museum och klargjorde att flytt till annan ort inte är aktuell. Han passade även på att informera om senaste nytt rörande flygmuseet på Gotland och planeringen för ett flygmuseum på Säve flygplats (Göteborg), båda ställena mottagare av depositioner från Flygvapenmuseum. SFF:s webbansvarige Sven-Erik Jönsson informerade om den fortlöpande utvecklingen av hemsidan på Internet. Hemsidan har dagligen ett stort antal besök, framför allt på Forum där frågor ställs och svar ges. På hemsidan kan även intresserade hjälpa till att komplettera den flyghistoriska kronologi som är utlagd. 

Årsmötesförhandlingarna inleddes sedvanligt med General Nils Söderbergs marsch varpå ordföranden Jan-Åke Berg hälsade välkomna och öppnade mötet. De rutinmässiga ärendena avklarades, verksamhetsberättelsen godkändes liksom bokslutet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. SFF:s omkostnader har ökat och förutses göra så under överskådlig tid. Kassören Erik Hallström visade att den samlade kostnadsökningen utslagen på varje medlem beräknas till 46 kronor. För att med oförändrade ambitioner, t.ex. i fråga om publikationsutgivningen, parera detta och även få ekonomisk uthållighet de närmaste åren föreslog styrelsen höjning av medlemsavgiften till 300 kronor för 2004. Efter diskussion blev detta årsmötets beslut.

Vid följande val fick styrelsen delvis ny sammansättning. Mångårige ordföranden Jan-Åke Berg hade avböjt omval. Valberedningens sammankallade Sten Wahlström föreslog som ny ordförande Ulf Edlund, som härpå presenterade sig själv. Årsmötet beslöt enligt förslaget. Årsmötet beslöt vidare invälja John Hübbert som ny ledamot i styrelsen, som i övrigt omvaldes liksom föreningens revisorer.

Även vid detta årsmöte fanns anledning att utdela utmärkelser. SFF:s och det flyghistoriska Sveriges förnämsta utmärkelse är Nils Söderbergs förtjänsttecken för insatser av värde inom det flyghistoriska verksamhetsområdet, förkortat Söderbergplaketten. Ordföranden Jan-Åke Berg kunde meddela årsmötet att styrelsen i år beslutat utdela två plaketter. Den ena överlämnades till Rolf Algotson, en av det svenska segelflygets förgrundsgestalter, som bland annat medverkat till en lärobok om segelflyg i lävågor, ett standardverk i ämnet, och vars insatser för vidareutveckling av Segelflygmuseet Ålleberg inte kan överskattas. Den andra plaketten överlämnades till Sigurd Isacson, en förgrundsgestalt inom modellflyget sedan 1930-talet(!) och som under åren kommit att utgöra inspirationskälla för hundratusentals ungdomar och deras flygintresse.

Ordföranden kunde så presentera styrelsens förslag att utse Stig Kernell till hedersmedlem i SFF med motiveringen ”… hans mångåriga gärning som folkupplysare vad det gäller flyg i allmänhet och svenskt flyg och dess portalfigurer i synnerhet …” . Årsmötet beslöt enligt förslaget.

Som avslutning redovisade ordföranden styrelsens tankar på årsmötesplats 2004 och nämnde F 17 (Ronneby), Säve (Göteborg) och F 4 (Östersund) med mötestidpunkt i april. Styrelsens beslut meddelas i SFT. Han tackade härefter årets värdflottilj F 16 som generöst ställt upp för årets arrangemang, föreningens sekreterare och kansliföreståndare för deras omfattande arbete med arrangemanget samt, inte minst, alla årsmötesdeltagare för visat stora intresse och engagemang för föreningen.

Slutligen tackade ordförande Jan-Åke Berg för sina många år som först föreningens sekreterare och sedermera dess ordförande under sex år. Särskilt gladde han sig åt den fortlöpande goda tillströmningen av nya medlemmar, regionavdelningarnas viktiga engagemang, utvecklingen av SFT liksom utvecklingen av föreningens kansli, arkiv, bildarkiv och hemsida.

Ulf Edlund, SFF:s nyvalde ordförande, tackade Jan-Åke Berg å SFF:s och medlemmarnas vägnar för ett dynamiskt och framgångsrikt ordförandeskap. För egen del tackade han för förmånen att ha fått samarbeta med Jan-Åke under det gångna året i styrelsen och underströk särskilt hans personliga sätt att leda styrelsearbetet. Jan-Åke Berg förklarade härefter årsmötet avslutat och överlämnade ordförandeklubban till Ulf Edlund.

Sedan mötet avslutats gavs tillfälle till ett par timmars kamratlig samvaro innan man återsamlades i F 16:s matsal. Där bjöds på en utmärkt middag och bästa tänkbara stämning, som sedan fortsatte på Ärnamässen med sedvanligt samkväm, pristävling och lotterier. SFF Gävleborg hade arrangerat pristävlingen som gick ut på att utifrån flygfoton identifiera ett antal geografiska platser i Sverige. Tävlingen intresserade även serveringspersonalen Anna och Lotta som efter lottdragning bland alla med rätt svar stod som populära segrare. Det mycket uppskattade priset blev för båda en flyglektion i Sk 50 (Safiren) genom Ärna flygklubbs försorg.

Söndagens program var frikostigt och intressant sammansatt av F 16. Tyvärr hindrade fortsatt stormvind och snöbyar en planerad flyguppvisning med JA 37. Inte heller kunde emotsedda veteranflygplan komma till F 16 och pristagarnas flyglektioner fick skjutas på framtiden. Trots betingelserna genomfördes ett omfattande program med besök på ett antal stationer såsom fältet där tre JA 37 och en Sk 60 stod uppställda, F 16:s förbandsmuseum, Dragontorpet, TL-tornet, helikopterhangaren och räddningsstationen samt Ärna flygklubbs hangar med Sk 50. Chefen för F 16, överste Christer Olofsson, avslutade flottiljens program i gymnastiksalen med att redovisa planerna på flottiljens kommande nedläggning och det fortsatta utnyttjandet av flottiljområdet. SFF tackade genom Jan-Åke Berg överste Olofsson för att ha fått ianspråkta flottiljens resurser och överlämnade en penninggåva att användas till förbandsmuseet.

Avslutningsvis: Den outtröttlige Lars Gibson kunde efter försäljning till årsmötesdeltagarna av sina senaste ”Flygskrönikor” överlämna hela 5 000 kronor till SFF att tillföras fonden som bär hans namn.

Och sammanfattningsvis: Ett väl genomfört årsmöte 2003 !

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2003/2003-04-12_002-1018484.jpg” alt=”” width=”520″ height=”579″ style=”display: block;” />SFF:s yngste deltagaren på årsmötet, Gustaf Ekelund 12 år, här tillsammans med SFF hedersmedlem Bertil Östbo, med sina 87 unga år den äldste deltagaren.

 
     

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2003/2003-04-12_002-1018502.jpg” alt=”” width=”620″ height=”443″ style=”display: block;” />Inför årsmötets öppnande peppar ordförande Jan-Åke Berg och sekreterare Christer Lokind varandra

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2003/2003-04-12_002-1018508.jpg” alt=”” width=”620″ height=”409″ style=”display: block;” />Rolf Algotson tilldelas Söderbergplaketten. Ordförande Jan-Åke Berg läser upp motiveringen….

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2003/2003-04-12_002-1018511.jpg” alt=”” width=”620″ height=”452″ style=”display: block;” />…. och här tilldelas Sigurd Isacson Söderbergplaketten

     
 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2003/2003-04-12_002-1018518.jpg” alt=”” width=”420″ height=”589″ style=”display: block;” />Stig Kernell utsågs till hedersmedlem …

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2003/2003-04-12_002-1018525.jpg” alt=”” width=”620″ height=”401″ style=”display: block;” />…. och här i samspråk med äldre hedersmedlemmen Sven-Olof Olson

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2003/2003-04-12_002-1018487.jpg” alt=”” width=”420″ height=”596″ style=”display: block;” />Chefen för F 16 Christer Olofsson vid årsmötesmiddagen

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2003/2003-04-12_002-1018497.jpg” alt=”” width=”620″ height=”508″ style=”display: block;” />Nytillträdde ordförande Ulf Edlund (t.v.) överlämnar blommor till
avgående ordförande Jan-Åke Berg

     

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2003/2003-04-12_002-1018490.jpg” alt=”” width=”620″ height=”555″ style=”display: block;” />SFF styrelse, från vänster John Hübbert, Christer Lokind, P-O Olemyr, Erik Hallström Ulf Edlund, Sven-Erik Jönsson, Fredric Lagerqvist, Jan-Olov Molin och Göran Landström.

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2003/2003-04-12_002-1018533.jpg” alt=”” width=”620″ height=”522″ style=”display: block;” />Nyvalde styrelseledamoten John Hübbert i samspråk med SFT-redaktören Sven Stridsberg

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2003/2003-04-12_002-1018489.jpg” alt=”” width=”620″ height=”413″ style=”display: block;” />Förevisning av Saab Safir i Ärna Flygklubbs hangar. Ute var det snöstorm…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.