Om SFF

Statuter för Söderbergplaketten

Stiftelseurkund för Söderbergplaketten

Genom beslut vid ordinarie årsmöte den 24 november 1973 åtar sig Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) att i enlighet med samtidigt fastställda regler förvalta och ansvara för utdelning av Söderbergplaketten. Upptakten beträffande tillkomsten av plaketten är i korta drag följande:

Den 26 april 1972 fyllde generalmajor Nils Söderberg 75 år. Representanter för SFF överlämnade därvid en penninggåva, avsedd som grundplåt till en medalj eller plakett, som skulle bära Nils Söderbergs namn och utdelas för förtjänster inom det flyghistoriska området.

Insamlingen hade skett genom direkt hänvändelse till endast en del av SFF-medlemmar - på grund av tidsfaktorn. För att ge alla SFF-medlemmar möjlighet att bidra, fortsattes insamlingen genom förmedling av Flyghistoriskt Månadsblad fram till årsdagen av 75-årsjubileet. Slutligen erbjöds de tre organisationerna Flygvapnet¹ , Flygmotor² och KSAK, inom vilka Nils Söderberg i nu nämnd ordning verkat under sitt aktiva flygarliv, att deltaga.

Yngve Svalander har ritat och AB Sporrong har tillverkat plaketten. Nils Söderberg har själv utarbetat reglerna för utdelningen.

Stiftare av Söderbergplaketten är envar, som genom bidrag möjliggjort tillkomsten av detta första förtjänsttecken inom det flyghistoriska området, nämligen:

*         Svensk Flyghistorisk Förening

*         Volvo Aero AB

*         Kungliga Svenska Aeroklubben

Enskilda bidrag enligt särskild förteckning

Stiftelseurkund fastställd av Nils Söderberg och SFF:s årsmöte

1. Flygvapnet inkluderar i detta sammanhang jämväl huvudavdelningen för flygmateriel vid Försvarets       Materielverk (tidigare Kungliga Flygförvaltningen)

2. Numera Volvo Aero AB§ 1   Plakettens fullständiga benämning är "Nils Söderbergs förtjänsttecken för insatser av värde inom det flyghistoriska verksamhetsområdet", förkortat "Söderbergplaketten".

 § 1      Plakettens fullständiga benämning är "Nils Söderbergs förtjänsttecken för insatser av värde inom det flyghistoriska verksamhetsområdet", förkortat "Söderbergplaketten".

 § 2      Plaketten är rektangelformad med måtten 72 x 52 mm. Den förekommer endast i en version försilvrad oxiderad brons. Plaketten numreras i löpande följd.

§§ 3      Plaketten är avsedd att stimulera intresset för flyghistorisk verksamhet och utdelas i första hand för insatser av väsentligt värde för vetenskapen om svensk flyghistoria. Den kan också utdelas för motsvarande insatser inom det internationella området eller för andra förtjänstfulla insatser för flyghistorisk verksamhet. Slutligen kan den utdelas för bedrifter och insatser av uppenbar betydelse för flygets utveckling.

§§ 4     Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) fattar beslut om utdelning av plaketten. Minst 2/3 av styrelsens ordinarie ledamöter skall vara om beslutet eniga.

§§ 5      Förslag till utdelning av plaketten kan inlämnas till SFF styrelse av Chefen för Flygvapnet, Volvo Aero AB och Kungliga Svenska Aeroklubben samt av varje medlem i SFF, i förekommande fall via lokalavdelningens ledare (motsvarande), som därvid har att avge yttrande över förslaget.

§ 6     SFF bär ansvaret för

- att stiftelseurkunden för Söderbergplaketten bevaras

- att en förteckning upprättas över samtliga mottagare i nummerordning- att dessa regler efterföljs och att av nu oförutsedda omständigheter nödvändiga förändringar av reglerna vidtages.

§§ 7      Om SFF skulle upphöra, skall ansvaret för förvaltning och utdelning av Söderbergplaketten överlåtas till:

-           - i första hand motsvarande organisation

- i andra hand styrelsen för det museum, där merparten av Flygvapnets historiska samlingar förvaras.

Ovanstående regler har fastställts av Nils Söderberg och SFF:s årsmöte

Stockholm den 24 november 1973.

Statuter för SFF:s vandringspriser

Pris till modellbyggare vid IPMS Stockholm, IPMS Göteborg samt C4-open i Malmö

1. Priset benämns ”Svensk Flyghistorisk Förenings vandringspris” och utgörs vid IPMS Stockholm av en epoximodell av Saab 29 Flygande Tunnan och vid IPMS Göteborg och C4-open i Malmö av en styrspak från en Saab 35 Draken. Priserna är monterade på en träplatta av polerat trä. Träplattan bär SFF:s logotyp och texten ”Svensk Flyghistorisk Förenings vandringspris”. Runt träplattans kant finns metallplaketter för ingravering av mottagarnas namn och utdelningsår.

2. Priset utdelas i samband med de utställningar som IPMS ”International Plastic Modellers´ Society” arrangerar årligen i Stockholm och Göteborg samt vid C4-opens tävlingar i Malmö. Vid C4-open får olika byggnadsmaterial användas.

3. Tävlingsledning väljs av respektive SFF-regions styrelse. Prisutdelaren är en i tävlingsledningen och är representant för respektive SFF regionavdelning om möjligt respektive regionordförande. Priset utdelas till byggare av bästa flygplansmodell eller modell av annat föremål med svensk militär eller civil flyganknytning.

4. Om tävlingen genomförs i olika klasser, bör priset utdelas till i första hand byggare i ungdomsklass.

5. Priset får inte utdelas till samma mottagare två år i följd.

6. Med priset följer ett kalenderårs medlemskap i Svensk Flyghistorisk Förening samt ett diplom att behållas av mottagaren.

7. Vandringspriset skall av mottagaren återlämnas till tävlingsledningen i god tid inför nästkommande års evenemang. Tävlingsledningen skall vid behov se till att så sker.

8. Tävlingsledningen skall anteckna mottagarens namn och adressuppgifter samt snarast informera SFF kansli och ansvarig för SFF medlemsregister.

Stockholm den 14 augusti 2016
Styrelsen för SFF

SFF´s Förtjänstmedalj

 SFF Förtjänstmedalj i silver

  År                    Mottagare

2017

Jasmine Cederqvist

Håkan Brandt

Bo Hugmark

     2016
Sune Larsson
     2015
Bernt Olsson
   
     2013

Olof Wettermark
    2012

Erik Hallström

Göran Landström

     2010
Göran Jacobsson

     2009

Rolf Bergström

Lars O Sundin

 

SFF Förtjänstmedalj i brons

2017 Sven Bäckström
     2014
Robin Lindholm
     2013
Christer Malm

 Per Sviberg

  2008 Gunnar Berns

 

SFF Förtjänstplakett

2016

Flygande Veteraner

2015 Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF)

 
 

Vinnare av SFF´s vandringspris Veteranflygpriset och Barkarbypriset

SFF:s vandringspris, som utdelas i samband med EAA Chapter 222 årliga Fly-inn, har efter styrelsebeslut döpts om till, 

SFF vandringspris Veteranflygpriset

     År

Vinnare

2017 Dh 82A Tiger Moth, SE-BYL, Tillverkad av ASJA 1937.
Fd 553, FV Sk11A kod F5-20, F5-71, F10-71, F10-91, F10-0, Totalhaveri 1997-09-14
Restaurerad av nuvarande ägare Kenneth Öhrn, Säter

2016

Cessna 172, SE-CLP, som ägs av Per Arvidsson från Åtorp utanför Degerfors.
SE-CLP tillverkad 1959 är den näst äldsta C172 I Sverige.

2015

BA-11, SE-XCK, som ägs av Per Englund i Malmslätt.

Flygplanets konstruktör är legendariske Björn Andreasson, som under många år var chefskonstruktör vid Malmö Flygindustri, och som är känd för konstruktioner som t.ex. MFI 9, Saab-MFI 15/17 och BA-4.


 

SFF vandringspris Barkarbypriset 
Modell av Saab J 35F

       År Vinnare
      2014

Klemm 35D SE-AKN, med täckt kabin är målat och märkt som det såg ut när det var inmönstrat i flygvapnet från KSAK under åren 1942-44.

Ägaren Joakim Westh och Åke Jansson har återuppbyggt det till ett mycket fint originalskick.2013

Piper PA-12 Super Cruiser, SE-BEK, Mikael Ullman, Vällingby

      2012

Luscombe Silvaire 8A, SE-AZU, Björn Hellström och Mats Reher

2011

Piper J3C-65 Cub, SE-ATE, Helsingborgs Flygklubb, Helsingborg

2010

Bell 47G-2, SE-HCC, Stig Aggevall, Stockholm

2009

Piper L-4J Cub, SE-BFD, Mats Johansson, Åkersberga

2008

Miles M.65 Gemini 1A, SE-AYM. Björn Esbjörnsson, Kågeröd

2007

Fairchild F.24W-41A Forwarder, SE-AWS Paul Pinato, Norrköping.

2006

DC 3 SE-CFP Daisy Flygande Veteraner.

2005

Curt Sandberg, flygplan Klemm 35D (byggd 1940 och f d FV 5060. 
Målad och märkt som Sk 15, F 5 - 174, såsom den en gång var. 
Civilregistrerades 1952 som SE-BPU.

2004

Föreningen Veteranflyg i Norrköping, flygplan: DH 87B Hornet Moth SE-AGE. Flygplanet har funnits i Sverige sedan 1937.

2003

Benedikt Olafssen och Håkan Wijkander, flygplan: Klemm Kl35D SE-BPT (byggd 1940 och f d Sk 15A FV 5033)

2002

Peter Holloway, England, flygplan: Miles Falcon G-AEEG, före detta SE-AFN Flög i Sverige 1936-1961.

                                                        

Statuter för SFF´s vandringspris Veteranflygpriset

Beauty 1

Statuter för SFF vandringspris Veteranflygpriset

ATT UTDELAS VID EAA CHAPTER 222 ÅRLIGA FLY-IN

 1. Priset är ett vandringspris som benämns SFF:s Veteranflygpris (tidigare Barkarbypriset) och utgörs av en konstnärligt utförd trämodell av BHT-1 Beauty, monterad ”flygande” på en platta av polerat amerikanskt körsbärsträ. Träplattan bär SFF:s logotyp och texten ”Svensk Flyghistorisk Förenings Vandringspris”. Runt träplattans kant finns metallplaketter för ingravering av mottagarens namn och det år som priset tilldelats vinnaren.

 2. Priset delas ut vid svenska EAA (chapter 222) årliga Fly-in för bästa vidmakthållande av original eller restaurering och som härigenom håller svensk flyghistoria, civil som militär, levande och flygande. För att vara aktuell måste vinnande objekt vara av ett luftfartyg som brukats i Sverige. Vinnande objekt måste vara minst 30 år gammalt.

 3. Vinnaren utses efter bedömning av kommitté eller person utsedd av SFF:s styrelse.

 4. Den av styrelsen utsedda kommitténs ordförande ska i dialog med EAA klargöra förutsättningarna för att kandidera till Veteranflygpriset så att informationen når EAA:s medlemmar och besökare i god tid innan det årliga Fly-in.

 5. Flygplan som önskar delta i bedömningen för Veteranflygpriset skall vid ankomst anmäla detta till SFF:s representant på plats, samt märka flygplanet med ”kandidat, Veteranflygpriset”.

 6. Veteranflygplan, som ankommit i tid för bedömning, men som ej anmälts enligt §5 kan likväl få delta som kandidat om kommittén eller den utsedda personen anser det befogat och efter att kontakt med flygplanets ägare för samtycke ägt rum.

 7. Flygplan som kandiderar till Veteranflygpriset skall finnas på plats för bedömning senast kl 12 den första dagen av EAA:s fly in samt finnas på plats tills vinnande flygplan utsetts. Ägaren av flygplanet ska personligen motta priset,

 8. Priset delas ut under passande former vid en tidpunkt under evenemanget som fastställs av kommitténs ordförande i samråd med EAA. 

 9. Om kommittén eller den utsedda personen finner, att inget av de kandiderande veteranflygplanen uppvisar tillräckligt bra finish, exteriört och/eller interiört för att kunna utses som vinnare kan beslut fattas att ej utse någon vinnare av priset.

 10. Kommitténs ordförande svarar för att artikelunderlag tillsänds SFT för presentation av vinnaren, samt att information även publiceras på SFF:s hemsida och i sociala medier snarast efter att priset utdelats.

 11. Priset delas ej ut till samma luftfartyg två år i följd.

 12. Priset delas ej ut till samma ägare två år i följd.

 13. Mottagare av priset är ägaren till vinnande luftfartyg vid prisets utdelande. Om flygplanet under året byter ägare skall vandringspriset återgå till SFF.

 14. Med priset följer ett kalenderårs medlemskap i SFF för efterföljande år, samt ett diplom att behållas av mottagaren. 

 15. SFF:s medlemsregistrator skall informeras om att vinnaren av priset skall få ett fritt medlemskap det efterföljande året. Ansvaret för att detta sker åvilar kommitténs ordförande.

 16. Den av SFF:s styrelse utsedda kommittén eller personen, som beslutar om priset, informerar snarast SFF:s styrelse och SFF:s kansli om mottagarens namn och adress.

 17. Vandringspriset skall av mottagaren återlämnas till SFF:s kansli senast 14 dagar före nästa års evenemang. SFF:s kansli ansvarar för att kontakta innehavaren av priset och tillse att priset återlämnas inom föreskriven tid.

 18. Kommittén eller den utsedda personen ansvarar för att vinnaren av priset informeras om vad som gäller enligt §13 och §15.

Statuterna antagna av SFF styrelsemöte 2016-10-02