Stiftelseurkund för Söderbergplaketten

Genom beslut vid ordinarie årsmöte den 24 november 1973 åtar sig Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) att i enlighet med samtidigt fastställda regler förvalta och ansvara för utdelning av Söderbergplaketten. Upptakten beträffande tillkomsten av plaketten är i korta drag följande:

Den 26 april 1972 fyllde generalmajor Nils Söderberg 75 år. Representanter för SFF överlämnade därvid en penninggåva, avsedd som grundplåt till en medalj eller plakett, som skulle bära Nils Söderbergs namn och utdelas för förtjänster inom det flyghistoriska området.

Insamlingen hade skett genom direkt hänvändelse till endast en del av SFF-medlemmar - på grund av tidsfaktorn. För att ge alla SFF-medlemmar möjlighet att bidra, fortsattes insamlingen genom förmedling av Flyghistoriskt Månadsblad fram till årsdagen av 75-årsjubileet. Slutligen erbjöds de tre organisationerna Flygvapnet¹ , Flygmotor² och KSAK, inom vilka Nils Söderberg i nu nämnd ordning verkat under sitt aktiva flygarliv, att deltaga.

Yngve Svalander har ritat och AB Sporrong har tillverkat plaketten. Nils Söderberg har själv utarbetat reglerna för utdelningen.

Stiftare av Söderbergplaketten är envar, som genom bidrag möjliggjort tillkomsten av detta första förtjänsttecken inom det flyghistoriska området, nämligen:

*         Svensk Flyghistorisk Förening

*         Volvo Aero AB

*         Kungliga Svenska Aeroklubben

Enskilda bidrag enligt särskild förteckning

Stiftelseurkund fastställd av Nils Söderberg och SFF:s årsmöte

1. Flygvapnet inkluderar i detta sammanhang jämväl huvudavdelningen för flygmateriel vid Försvarets       Materielverk (tidigare Kungliga Flygförvaltningen)

2. Numera Volvo Aero AB§ 1   Plakettens fullständiga benämning är "Nils Söderbergs förtjänsttecken för insatser av värde inom det flyghistoriska verksamhetsområdet", förkortat "Söderbergplaketten".

 § 1      Plakettens fullständiga benämning är "Nils Söderbergs förtjänsttecken för insatser av värde inom det flyghistoriska verksamhetsområdet", förkortat "Söderbergplaketten".

 § 2      Plaketten är rektangelformad med måtten 72 x 52 mm. Den förekommer endast i en version försilvrad oxiderad brons. Plaketten numreras i löpande följd.

§§ 3      Plaketten är avsedd att stimulera intresset för flyghistorisk verksamhet och utdelas i första hand för insatser av väsentligt värde för vetenskapen om svensk flyghistoria. Den kan också utdelas för motsvarande insatser inom det internationella området eller för andra förtjänstfulla insatser för flyghistorisk verksamhet. Slutligen kan den utdelas för bedrifter och insatser av uppenbar betydelse för flygets utveckling.

§§ 4     Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) fattar beslut om utdelning av plaketten. Minst 2/3 av styrelsens ordinarie ledamöter skall vara om beslutet eniga.

§§ 5      Förslag till utdelning av plaketten kan inlämnas till SFF styrelse av Chefen för Flygvapnet, Volvo Aero AB och Kungliga Svenska Aeroklubben samt av varje medlem i SFF, i förekommande fall via lokalavdelningens ledare (motsvarande), som därvid har att avge yttrande över förslaget.

§ 6     SFF bär ansvaret för

- att stiftelseurkunden för Söderbergplaketten bevaras

- att en förteckning upprättas över samtliga mottagare i nummerordning- att dessa regler efterföljs och att av nu oförutsedda omständigheter nödvändiga förändringar av reglerna vidtages.

§§ 7      Om SFF skulle upphöra, skall ansvaret för förvaltning och utdelning av Söderbergplaketten överlåtas till:

-           - i första hand motsvarande organisation

- i andra hand styrelsen för det museum, där merparten av Flygvapnets historiska samlingar förvaras.

Ovanstående regler har fastställts av Nils Söderberg och SFF:s årsmöte

Stockholm den 24 november 1973.