Beauty 1

Statuter för SFF vandringspris Veteranflygpriset

ATT UTDELAS VID EAA CHAPTER 222 ÅRLIGA FLY-IN

 1. Priset är ett vandringspris som benämns SFF:s Veteranflygpris (tidigare Barkarbypriset) och utgörs av en konstnärligt utförd trämodell av BHT-1 Beauty, monterad ”flygande” på en platta av polerat amerikanskt körsbärsträ. Träplattan bär SFF:s logotyp och texten ”Svensk Flyghistorisk Förenings Vandringspris”. Runt träplattans kant finns metallplaketter för ingravering av mottagarens namn och det år som priset tilldelats vinnaren.

 2. Priset delas ut vid svenska EAA (chapter 222) årliga Fly-in för bästa vidmakthållande av original eller restaurering och som härigenom håller svensk flyghistoria, civil som militär, levande och flygande. För att vara aktuell måste vinnande objekt vara av ett luftfartyg som brukats i Sverige. Vinnande objekt måste vara minst 30 år gammalt.

 3. Vinnaren utses efter bedömning av kommitté eller person utsedd av SFF:s styrelse.

 4. Den av styrelsen utsedda kommitténs ordförande ska i dialog med EAA klargöra förutsättningarna för att kandidera till Veteranflygpriset så att informationen når EAA:s medlemmar och besökare i god tid innan det årliga Fly-in.

 5. Flygplan som önskar delta i bedömningen för Veteranflygpriset skall vid ankomst anmäla detta till SFF:s representant på plats, samt märka flygplanet med ”kandidat, Veteranflygpriset”.

 6. Veteranflygplan, som ankommit i tid för bedömning, men som ej anmälts enligt §5 kan likväl få delta som kandidat om kommittén eller den utsedda personen anser det befogat och efter att kontakt med flygplanets ägare för samtycke ägt rum.

 7. Flygplan som kandiderar till Veteranflygpriset skall finnas på plats för bedömning senast kl 12 den första dagen av EAA:s fly in samt finnas på plats tills vinnande flygplan utsetts. Ägaren av flygplanet ska personligen motta priset,

 8. Priset delas ut under passande former vid en tidpunkt under evenemanget som fastställs av kommitténs ordförande i samråd med EAA. 

 9. Om kommittén eller den utsedda personen finner, att inget av de kandiderande veteranflygplanen uppvisar tillräckligt bra finish, exteriört och/eller interiört för att kunna utses som vinnare kan beslut fattas att ej utse någon vinnare av priset.

 10. Kommitténs ordförande svarar för att artikelunderlag tillsänds SFT för presentation av vinnaren, samt att information även publiceras på SFF:s hemsida och i sociala medier snarast efter att priset utdelats.

 11. Priset delas ej ut till samma luftfartyg två år i följd.

 12. Priset delas ej ut till samma ägare två år i följd.

 13. Mottagare av priset är ägaren till vinnande luftfartyg vid prisets utdelande. Om flygplanet under året byter ägare skall vandringspriset återgå till SFF.

 14. Med priset följer ett kalenderårs medlemskap i SFF för efterföljande år, samt ett diplom att behållas av mottagaren. 

 15. SFF:s medlemsregistrator skall informeras om att vinnaren av priset skall få ett fritt medlemskap det efterföljande året. Ansvaret för att detta sker åvilar kommitténs ordförande.

 16. Den av SFF:s styrelse utsedda kommittén eller personen, som beslutar om priset, informerar snarast SFF:s styrelse och SFF:s kansli om mottagarens namn och adress.

 17. Vandringspriset skall av mottagaren återlämnas till SFF:s kansli senast 14 dagar före nästa års evenemang. SFF:s kansli ansvarar för att kontakta innehavaren av priset och tillse att priset återlämnas inom föreskriven tid.

 18. Kommittén eller den utsedda personen ansvarar för att vinnaren av priset informeras om vad som gäller enligt §13 och §15.

Statuterna antagna av SFF styrelsemöte 2016-10-02