Flygminnesmärken

Brattforsheden

Uppdaterad: 2012-02-25

Nedanstående text är hämtad ur Flygbladet nr 11 - 2002, utgiven av F 7.

Krigsflygfält 16, Brattforsheden.
Detta flygfält ligger mellan Karlstad och Filipstad, användes flitigt av F 7 under krigsåren. Beslutet att anlägga detta krigsflygfält togs under de oroliga åren före andra världskriget. Beslutet innebar att det anlades ett krigsflygfält på mark som i huvudsak tillhörde Fageråshöjd hemman som inköptes. Den sammanlagda arealen var 125 hektar. Planering av fältet påbörjades troligen redan 1937 och skogen avverkades under hösten året efter. Virket transporterades till sågverk och sulfatfabriker. Av stubbarna utvanns trätjära. Efter det att marken hade beretts täcktes fältet med matjord, som besåddes med gräs hösten 1939. Våren 1940 kom militären till bygden, första tiden inkvarterades de i bondgårdar, skolor, missionshus m.m.

Under pingsthelgen 1940, efter tyskarnas invasion av Norge, uppstod ett spänt läge och bönderna uppmanades att med lämpliga jordbruksredskap förhindra landning av tyska flygplan på fältet.

 

Minnessten på fältet.

 

I förgrunden ett skyttevärn som engelsmännen brukar kalla pillerburk. I bakgrunden dels (t v) fältets expeditioner, dels den ladugårdsliknande hangaren där ena långsidan kunde vikas ner. 
Foto: Lennart Berns

Länk till Krigsflygfält 16:s hemsida