Flygminnesmärken

Foto från fd. F 2 Hägernäs

Uppdaterad: 2003-01-22
Text: Kurt Jörgne
Foto: Lars Fors (när ej annat anges)

Bilder bl.a. från rundvandringen på f.d. F 2 juni 2002.

Bild 002-1013412. Kanslihuset
Huset stod klart 1929 tre år efter det att beslut fattats om uppsättande av 2. flygkåren i det självständiga Flygvapnet.
 Flygkårens ledning kunde nu flytta ut till Hägernäs till moderna och rymliga lokaler. För förläggning och förplägnad skulle ända fram till 1938 användas logementsfartyg (Freja och Göta) Samtidigt med kanslihuset byggdes gymnastiksal, vattentorn och en tjänstebostad (riven) för förvaltaren. Byggnaden, som kommer att få "leva" vidare, används i dagsläget av en montessoriskola.

 
Entren till gamla kanslihuset.
Foto: Gunnar Åkerberg
 

Bild 002-1013413 Gymnastiksalen
Stod klar år 1929. Kommer att renoveras och ingå som en tillgång i det nya bostadsområdet.

Bild 002-1013414 Betonghangaren (Hangar 81)
Bygget påbörjades 1927 och utfördes i den då relativt nya betongtekniken. Under tiden som F 2 var utbildningsförband användes hangaren i första hand av Radarskolan (FRAS) med expeditioner, lektionssalar och övningsanläggningar i den södra tillbyggnaden. I själva hangardelen skedde utbildning i upprättande och brytning av radarstationer. Där skapades också utrymmen för radarsimuleringsutrustning, utprovningsverksamhet av Rb68-systemet samt för Trafikledarskolan. Hangaren kommer, efter vissa ombyggnader, att bevaras som byggnadsminne och efter inre ombyggnader användas som parkeringshus. Den södra tillbyggnaden kommer att rivas.

Bild 002-1013415 Betonghangaren (Hangar 81) se bild 002-1013414 ovan.

Bild 002-1013416. Hangar 82.
Hangaren byggdes 1938-39 i samband med att nya flygplan (T2 och S12) inköptes från Tyskland. Hangaren användes av Flygräddningen (FRÄD) fram till överflyttningen till F8 1958.

Bild 002-1013417 Hangar 82, interiör.

Bild 002-1013418. Flygverkstaden Verkstaden (Avd 6) byggdes 1939. Ej rivningshotad.

 
Bild 002-1013419 Vattentornet.
Byggdes samtidigt med kanslihus och gymnastiksal 1929. Borrad brunn i tornet. På grund av att sjövatten kom in lär vattnet ha haft mycket dålig kvalitet. Ganska nyligen renoverat. Får stå kvar till eftervärlden
 

Bild 002-1013420 Röda baracken.
Radarskolan växte och behovet av utrymmen för lärarna ökade. I detta läge kom Röda baracken att användas för kurschefs- och lärarrum. Baracken var varm på sommaren och kall och dragig på vintern. Takets förmåga att hålla tätt vid regn var inte den bästa. Trots detta trivdes alla.

Bild 002-1013421. Verkstadslokal och tillbyggnaden på hangar 81 från söder
Se bild 002-1013414 och 002-1013415.

Bild 002-1013422. Trähangaren
Trähangaren flyttades till Hägernäs troligen under den tid marinens flygväsende bedrev vinterflygskolor därstädes.(1919-26). 
Hangaren är den första byggnad som får gå i närkontakt med grävskopan, Detta beräknas ske i innevarande vecka (0233).

Bild 002-1013423 Trähangaren från väster.

Bild 002-1013424. Textplåt vid minnesstenen.
Inskription:
På denna plats vid Hägernäsviken
Bedrevs under åren 1919 – 1974
Militär flyg- och utbildningsverksamhet.
Marinen:
Vinterflygskolor 1919-1926
Flygvapnet:
2. Flygkåren (F2) 1926-1936
Kungl Upplands flygflottilj 1936
Kungl Roslagens flygflottilj 1936-1949
Kungl Roslagens Flygkår 1949-1974

Stenen restes till minne av dem
som förolyckats i tjänsten.

Bild 002-1013425 Minnesstenen.
1944 högtidlighölls att sjöflygverksamhet bedrivits vid Hägernäs i 25 år (1919-44). I samband med detta restes stenen till minne av dem som förolyckats i tjänsten (ett 50-tal). Inskription: De älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden. Ur Uppenbarelseboken 12:11 valt av flottiljpastor H O Ferenius.

Sedan F2 nedläggning 1974 svarar Kamratföreningen för stenens vård. P g a bostadsbebyggelsen kommer stenen att flyttas till annan plats inom området. Tyvärr inte till den plats som Kamratföreningen önskar.