Text: Stieg Ingvarsson

Den mycket omfattande Kulturarvspropositonen behandlades idag i Riksdagen. Regeringens förslag till Kulturbalk antogs, men med en mängd ändringar och förslag från Kulturutskottets  majoritet. Under punkt 22 Transporthistoriska muséer, beslöt riksdagen att utfärda följande ”tillkännagivande” beträffande skydd för det rörliga kulturarvet:

22.

Transporthistoriska museer

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3643 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

bifaller delvis motionerna

2016/17:73 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:607 av Bengt Eliasson (L) och

2016/17:1853 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M).

Reservation 29 (S, MP, V)

Som synes har motioner från 5 riksdagspartier gett detta goda resultat, som innebär att regeringen nu skyndsamt måste tillsätta en utredning om en lagstiftning för att det rörliga kulturarvet på väg, räls, till sjöss och i luften ska kunna skyddas från direktiv och regleringar som motverkar bevarandet av originalskick. Parallellt med detta driver SFF sedan ett par år en dialog med Transportstyrelsen om sänkta avgifter för veteranflygplan.

ÄNTLIGEN, det har varit en 4 år lång påverkanskampanj på politiker och opinonsbildare som nu till slut gett resultat!  Tillsammans med 8 andra organisationer för veteranfarkoster har vi bl a genom uppvaktningar och deltagande i Almedalsveckan fört fram de svårigheter som dagens behandling av det rörliga kulturarvet fört med sig. För veteranflygets räkning , har särskilt EAA Sverige och SFF gått i bräschen, för en stärkt bevaranderätt av originalskick och lägre avgifter. Nu får vi inte släppa greppet, utan istället aktivt medverka i den utredning som alltid föregår ny lagstiftning. Jag önskar SFF styrelse, och särskilt Thomas Allard, som tagit sig an denna fråga, ett hjärtligt Lycka Till!

PS  För den som vill sätta sig in mera i detaljerna rekommenderas följande länk:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kulturarvsfragor_H401KrU9

 

Daisydc 3

Flygande Veteraners Daisy ett av de goda exemplen på det rörliga kulturarvet- Foto Gunnar. Åkerberg