Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-12

Årsmöte 5-6 april 2003 på F 16, Uppsala

2013-12-12
Text: Göran Landström
Foto: Sven-Erik Jönsson
   

Värdar: Upplands flygflottilj och SFF:s regionavdelning Gävleborg.

SFF:s årsmötesarrangemang genomfördes den 5-6 april på F 16, ursprungligen benämnt Kungl. Upplands flygflottilj, Gamla Uppsala. Drygt 150 medlemmar från stora delar av landet och inbjudna infann sig trots stormvind och täta snöbyar. Det talades om rekorddeltagande och här visades med all tydlighet att det flyghistoriska intresset omfattar alla generationer. Unge 12-årige Gustaf Ekelund mötte här den äldre (dock endast till åren!) 86-årige hedersmedlemmen Bertil Östbo (se denna och övriga bilder nedan efter referatet).

I år var regionavdelningen i Gävleborg medansvarig och dess ordförande Jan-Olov Molin öppnade det inledande flyghistoriska symposiet. Två anföranden stod på programmet. Lars Hillström svarade för det första: ”Från spak till penna – flygande författare”. Lars lyfte här fram ett antal personer vars författarskap präglats av erfarenheterna som just flygare. Det finns många exempel att välja bland. Lars valde att här särskilt skildra Richard Bach, Winston Churchill, Antoine de Saint Exupéry, Beryl Markham, William Faulkner och Roald Dahl. I det andra anförandet presenterade Helge Ljungström Söderhamn/F 15 flygmuseum. Museet visar i tidstypiska miljöer hur verksamheten bedrevs på numera nedlagda Hälsinge Flygflottilj åren 1945-1998. Flygplansamlingen är omfattande, från J 21 till Viggen jämte skolflygplan.

Efter symposiet följde orienteringar. Chefen för Flygvapenmuseum Sven Scheiderbauer redovisade planerna för ett utvidgat museum och klargjorde att flytt till annan ort inte är aktuell. Han passade även på att informera om senaste nytt rörande flygmuseet på Gotland och planeringen för ett flygmuseum på Säve flygplats (Göteborg), båda ställena mottagare av depositioner från Flygvapenmuseum. SFF:s webbansvarige Sven-Erik Jönsson informerade om den fortlöpande utvecklingen av hemsidan på Internet. Hemsidan har dagligen ett stort antal besök, framför allt på Forum där frågor ställs och svar ges. På hemsidan kan även intresserade hjälpa till att komplettera den flyghistoriska kronologi som är utlagd. 

Årsmötesförhandlingarna inleddes sedvanligt med General Nils Söderbergs marsch varpå ordföranden Jan-Åke Berg hälsade välkomna och öppnade mötet. De rutinmässiga ärendena avklarades, verksamhetsberättelsen godkändes liksom bokslutet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. SFF:s omkostnader har ökat och förutses göra så under överskådlig tid. Kassören Erik Hallström visade att den samlade kostnadsökningen utslagen på varje medlem beräknas till 46 kronor. För att med oförändrade ambitioner, t.ex. i fråga om publikationsutgivningen, parera detta och även få ekonomisk uthållighet de närmaste åren föreslog styrelsen höjning av medlemsavgiften till 300 kronor för 2004. Efter diskussion blev detta årsmötets beslut.

Vid följande val fick styrelsen delvis ny sammansättning. Mångårige ordföranden Jan-Åke Berg hade avböjt omval. Valberedningens sammankallade Sten Wahlström föreslog som ny ordförande Ulf Edlund, som härpå presenterade sig själv. Årsmötet beslöt enligt förslaget. Årsmötet beslöt vidare invälja John Hübbert som ny ledamot i styrelsen, som i övrigt omvaldes liksom föreningens revisorer.

Även vid detta årsmöte fanns anledning att utdela utmärkelser. SFF:s och det flyghistoriska Sveriges förnämsta utmärkelse är Nils Söderbergs förtjänsttecken för insatser av värde inom det flyghistoriska verksamhetsområdet, förkortat Söderbergplaketten. Ordföranden Jan-Åke Berg kunde meddela årsmötet att styrelsen i år beslutat utdela två plaketter. Den ena överlämnades till Rolf Algotson, en av det svenska segelflygets förgrundsgestalter, som bland annat medverkat till en lärobok om segelflyg i lävågor, ett standardverk i ämnet, och vars insatser för vidareutveckling av Segelflygmuseet Ålleberg inte kan överskattas. Den andra plaketten överlämnades till Sigurd Isacson, en förgrundsgestalt inom modellflyget sedan 1930-talet(!) och som under åren kommit att utgöra inspirationskälla för hundratusentals ungdomar och deras flygintresse.

Ordföranden kunde så presentera styrelsens förslag att utse Stig Kernell till hedersmedlem i SFF med motiveringen ”… hans mångåriga gärning som folkupplysare vad det gäller flyg i allmänhet och svenskt flyg och dess portalfigurer i synnerhet …” . Årsmötet beslöt enligt förslaget.

Som avslutning redovisade ordföranden styrelsens tankar på årsmötesplats 2004 och nämnde F 17 (Ronneby), Säve (Göteborg) och F 4 (Östersund) med mötestidpunkt i april. Styrelsens beslut meddelas i SFT. Han tackade härefter årets värdflottilj F 16 som generöst ställt upp för årets arrangemang, föreningens sekreterare och kansliföreståndare för deras omfattande arbete med arrangemanget samt, inte minst, alla årsmötesdeltagare för visat stora intresse och engagemang för föreningen.

Slutligen tackade ordförande Jan-Åke Berg för sina många år som först föreningens sekreterare och sedermera dess ordförande under sex år. Särskilt gladde han sig åt den fortlöpande goda tillströmningen av nya medlemmar, regionavdelningarnas viktiga engagemang, utvecklingen av SFT liksom utvecklingen av föreningens kansli, arkiv, bildarkiv och hemsida.

Ulf Edlund, SFF:s nyvalde ordförande, tackade Jan-Åke Berg å SFF:s och medlemmarnas vägnar för ett dynamiskt och framgångsrikt ordförandeskap. För egen del tackade han för förmånen att ha fått samarbeta med Jan-Åke under det gångna året i styrelsen och underströk särskilt hans personliga sätt att leda styrelsearbetet. Jan-Åke Berg förklarade härefter årsmötet avslutat och överlämnade ordförandeklubban till Ulf Edlund.

Sedan mötet avslutats gavs tillfälle till ett par timmars kamratlig samvaro innan man återsamlades i F 16:s matsal. Där bjöds på en utmärkt middag och bästa tänkbara stämning, som sedan fortsatte på Ärnamässen med sedvanligt samkväm, pristävling och lotterier. SFF Gävleborg hade arrangerat pristävlingen som gick ut på att utifrån flygfoton identifiera ett antal geografiska platser i Sverige. Tävlingen intresserade även serveringspersonalen Anna och Lotta som efter lottdragning bland alla med rätt svar stod som populära segrare. Det mycket uppskattade priset blev för båda en flyglektion i Sk 50 (Safiren) genom Ärna flygklubbs försorg.

Söndagens program var frikostigt och intressant sammansatt av F 16. Tyvärr hindrade fortsatt stormvind och snöbyar en planerad flyguppvisning med JA 37. Inte heller kunde emotsedda veteranflygplan komma till F 16 och pristagarnas flyglektioner fick skjutas på framtiden. Trots betingelserna genomfördes ett omfattande program med besök på ett antal stationer såsom fältet där tre JA 37 och en Sk 60 stod uppställda, F 16:s förbandsmuseum, Dragontorpet, TL-tornet, helikopterhangaren och räddningsstationen samt Ärna flygklubbs hangar med Sk 50. Chefen för F 16, överste Christer Olofsson, avslutade flottiljens program i gymnastiksalen med att redovisa planerna på flottiljens kommande nedläggning och det fortsatta utnyttjandet av flottiljområdet. SFF tackade genom Jan-Åke Berg överste Olofsson för att ha fått ianspråkta flottiljens resurser och överlämnade en penninggåva att användas till förbandsmuseet.

Avslutningsvis: Den outtröttlige Lars Gibson kunde efter försäljning till årsmötesdeltagarna av sina senaste ”Flygskrönikor” överlämna hela 5 000 kronor till SFF att tillföras fonden som bär hans namn.

Och sammanfattningsvis: Ett väl genomfört årsmöte 2003 !

 

SFF:s yngste deltagaren på årsmötet, Gustaf Ekelund 12 år, här tillsammans med SFF hedersmedlem Bertil Östbo, med sina 87 unga år den äldste deltagaren.

 
     

Inför årsmötets öppnande peppar ordförande Jan-Åke Berg och sekreterare Christer Lokind varandra

Rolf Algotson tilldelas Söderbergplaketten. Ordförande Jan-Åke Berg läser upp motiveringen....

.... och här tilldelas Sigurd Isacson Söderbergplaketten

     
 

Stig Kernell utsågs till hedersmedlem ...

 

.... och här i samspråk med äldre hedersmedlemmen Sven-Olof Olson

 

Chefen för F 16 Christer Olofsson vid årsmötesmiddagen

 

Nytillträdde ordförande Ulf Edlund (t.v.) överlämnar blommor till
avgående ordförande Jan-Åke Berg

     

SFF styrelse, från vänster John Hübbert, Christer Lokind, P-O Olemyr, Erik Hallström Ulf Edlund, Sven-Erik Jönsson, Fredric Lagerqvist, Jan-Olov Molin och Göran Landström.

Nyvalde styrelseledamoten John Hübbert i samspråk med SFT-redaktören Sven Stridsberg

Förevisning av Saab Safir i Ärna Flygklubbs hangar. Ute var det snöstorm...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *